Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 8, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Закони, Наредби и Правилници в областта на фармацията :: наредби, закони
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Наредба 28
Отиди на страница   <<      
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
понеделник 11 юли 2011 - 12:47:25
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
Нредба 28

Чл.14(2)
Лекарствените продукти по лекарско предписание
се съхраняват отделно по начин, възпрепятстващ визуален достъп на пациента/потребителя.


За населени места с население под 10 000 жители, аптеките привеждат дейността си в срок до 01.07.2011[ Редактирано понеделник 11 юли 2011 - 12:48:08 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
понеделник 11 юли 2011 - 12:49:44
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956

Добави коментар към горното съобщение ^_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
четвъртък 08 декември 2011 - 19:22:37
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Публикувано на сайта на 7.12.2011 г.


ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
(Обн. ДВ. бр.109 от 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 2010г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5 В аптеките могат да се продават козметични продукти."
§ 2. В чл. 8, думите „ал.4” се заменят с „ал.6”
§ 3. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, в края на изречението се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 234, ал. 5 от ЗЛПХМ.”
2. В ал. 3, в края на изречението се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 234, ал. 5 от ЗЛПХМ.”

§ 4. В чл. 10, ал. 2 думите „ Фармацевтите – ръководители на аптеки” се заменят с „Лицата по чл. 222, ал.1 от ЗЛПХМ”

§ 5 В чл. 11 думите „Министерство на здравеопазването” се заменят „Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)”
§ 6. В Чл. 12, ал. 2 се създава т. 3:
“ 3. лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура”.
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал. 2:
„(2) При отпускане, лекарствените продукти се опаковат, така че да се гарантира запазване на тяхното качество и ефикасност.”
2. Досегашните ал.2, 3 и 4, стават съответно ал.3., 4 и 5

§ 10. Създава се Раздел V “Продажба по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание” с чл. 40-50.

Чл. 40. (1)Търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание може да извършва лице, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация на дрогерия при условията и по реда на ЗЛПХМ и на тази наредба, съответно на наредбата по чл. 243 от ЗЛПХМ.
(2) Търговията по ал.1 се извършва само с лекарствени продукти, разрешени за употреба по реда на ЗЛПХМ.
Чл. 41. (1) За извършване на дейността по чл. 40 лицето трябва да разполага със собствен интернет сайт, на който да е публикувана следната информация:
1. наименованието на юридическото лице;
2. седалище и адрес на управление;
3. адрес на аптеката или дрогерията;
4. номер и дата на издаване на разрешението по чл. 229, ал. 2 от ЗЛПХМ или удостоверението по чл. 240 ал. 1 от ЗЛПХМ;
5. трите имена на ръководителя на аптеката или дрогерията;
6. номенклатура, съдържаща международните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти;
7. цена на лекарствените продукти;
8. стойността на транспортните разходи, невключени в цената на лекарствените продукти по т. 7, свързани с тяхната доставка;
9. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора по чл. 45;
10. правото на потребителя да се откаже от договора по чл. 45 и условията, при които лекарственият продукт може да не бъде приет.
11. информация за органите, осъществяващи контрол върху дейността.
12. интернет връзка към страниците на ИАЛ и Българския фармацевтичен съюз.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.
Чл. 42. (1) При започване на дейност по чл. 234, ал. 5 от ЗЛПХМ, лицето по чл. 40 предоставя писмена информация в ИАЛ, която съдържа:
1. данните по чл. 41, ал. 1;
2. наименованието на интернет сайта;
3. данни за лицето, което е създало интернет сайта и/или го поддържа.
(2) Към информацията по ал. 1 се прилага декларация от лицето по чл. 40, че притежава или разполага с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на лекарствените продукти при транспортиране.
Чл. 43 (1) В седем дневен срок от постъпването на информацията по чл. 42 ,ал.1 ИАЛ извършва проверка на сайта, относно наличието на данните по чл.41, ал.1.
(2) Когато ИАЛ установи, че сайта, съдържа всички необходими данни извършва вписване на лицето по чл. 40 в списък, публикуван на интернет - страницата на ИАЛ.
(3) Когато ИАЛ установи, че сайта, не съдържа всички необходими данни или , че същите са непълни, изпраща писмено уведомление до лицето по чл. 40 за отстраняване на констатираните пропуски и/или несъответствия.
Чл. 44 (1) Лицето по чл. 40 е длъжно да осигури условия за:
1. правилното опаковане, транспортиране и доставяне на лекарствените продукти по чл. 40, ал.1 така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност;
2. доставянето на лекарствените продукти до 24 часа от постъпването на заявката;
3. воденето на документирана система за проследяване на пратките;
4. предоставянето на информация на получателя на лекарствените продукти по чл.40, ал.1 относно необходимостта да възстанови контакта си с лекуващия лекар, в случай на възникване на проблеми при употребата на лекарствения продукт;
(2) Лицето по чл. 40, публикува на интернет сайта си информация за номера, под който е вписан в списъка на ИАЛ по чл.43, ал.2.
Чл. 45. Между лицето по чл. 40 и потребителя се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.
Чл. 46. Приемането на заявката и отпускането на лекарствения продукт се извършва:
1. в аптека от магистър-фармацевт или помощник фармацевт в случаите по чл. 225, ал. 1 или
2. в дрогерия от медицински специалист.
Чл. 47. (1) При подадена заявка лицето по чл. 40 потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 41, ал. 1, т. 6-9.
(2) При потвърждаване на заявката лицето по чл. 46 дава необходимата консултация на български език, поискана от потребителя.
Чл. 48. Когато лицето по чл. 40 не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните лекарствени продукти, то е длъжно да уведоми потребителя.
Чл. 49. Заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание се съхраняват на хартиен носител в аптеката или дрогерията за срок от 5 години.
Чл. 50. Ръководителят на аптеката или дрогерията, носи отговорност за цялостната организация и контрола на търговията по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание в съответния обект.”
.......>>>>>

[ Редактирано събота 14 януари 2012 - 13:15:21 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
петък 09 декември 2011 - 06:54:50


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
admin
събота 07 януари 2012 - 17:39:31
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и
организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството,
 реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 
[ Редактирано събота 14 януари 2012 - 13:21:21 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
събота 14 януари 2012 - 12:54:53
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


Променят наредба по искане на управителите на аптеки

Валентина МИНЧЕВАВърховният административен съд е суспендирал чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28  от 9 декември  2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, издадена от Министерството на здравеопазването (МЗ). За това ни информираха вчера от районната фармацевтична колегия. Спорният текст на наредбата задължава магистър-фармацевтите – ръководители на аптеки, да осигурят достъп за хора с увреждания до приемното помещение на аптеките. Гратисният период два пъти е бил удължаван, като крайният срок за изпълнението на наредбата е бил 24 декември 2011 г., ни информираха от колегията.
Аптеките на ул. Аптеките на ул. "Цар Освободител" са най-оборотни в Шумен и затова побързаха да изградят парапети за инвалиди, съгласно Наредба № 28 на МЗ. Снимка Тошко ЙОРДАНОВ


Алпер Осман, Даниела Вълчева и други шуменски магистър-фармацевти заедно с ръководството на Българския фармацевтичен съюз и Националната аптечна камара са завели съдебен иск срещу МЗ, което прехвърля това задължение от магистър-фармацевта – ръководител на аптеката, на юридическото лице, получило разрешение за търговия на дребно с лекарства, което също е в нарушение на Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за устройство на териториите. В проекта отпада, обаче, задължението такъв достъп да осигуряват вече заварените аптеки.

Делото срещу министъра на здравеопазването е насрочено за април 2012 г. Тъй като действието на чл. 10, ал. 2 от Наредба 28/2008 г. започва от 1 януари 2012 г., Националната аптечна камара ще поиска от Върховния административен съд суспендиране на спорния текст, докато ВАС не вземе решение по делото. С определението си Върховният административен съд е приел доводите на камарата. От този момент до окончателното решение по делото или изменение на Наредба № 28 на МЗ магистър-фармацевтите – ръководители на аптеки, няма да бъдат задължени да осигуряват за своя сметка достъп за хората с увреждания до приемните помещения на аптеките. В края на декември 2011 г. здравният министър е публикувал проект за изменение на Наредба № 28, съобразявайки се с исканията на фармацевтите.


Радослав Златанов – лидер на магистър-фармацевтите в областта, коментира казуса:

„Отменя се една правна недомислица, която затормозява дейността на аптечната система и с нищо не допринася за подобряване положението на хората с увреждания и всички останали граждани.
 В селските аптеки най-често са управители  помощник-фармацевти, но собствениците са други лица. На много места в градовете магистър-фармацевти са наети за управители на аптеки, регистрирани на друго име. Не винаги инвестиция от няколко хиляди лева е по силите на управителя на аптеката, а да не забравяме и за фалиралите търтовци на лекарства на дребно…“
[ Редактирано събота 14 януари 2012 - 13:12:34 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
събота 14 януари 2012 - 13:10:39


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
Отиди на страница   <<       

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0582 сек., 0.0140 от тях за заявки.