Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 8, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Закони, Наредби и Правилници в областта на фармацията :: наредби, закони
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
НАРЕДБА № 4
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
понеделник 09 януари 2012 - 15:49:42
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. медицинските специалисти, които могат да издават рецепти, редът за предписване на лекарствени продукти, срокът за изпълнението, случаите и редът, при които магистър-фармацевт може да откаже да изпълни лекарско предписание;

2. условията и редът, по които български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън Република България, могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им;

3. количествата лекарствени продукти, предназначени само за лечението на транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица, които те могат да притежават;

4. редът за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП);


5. редът за отпечатване и разпределяне на бланки за отпускане и отчитане на лекарствените продукти по т. 4.

Чл. 2. Режимът на предписване на лекарствените продукти е определен в разрешението за употреба на лекарствения продукт.

Чл. 3. Разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията на Република България се обявяват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

  Глава втора.


МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗДАВАТ РЕЦЕПТИ


Чл. 4.

 (1) Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти имат лекари/лекари по дентална медицина, упражняващи медицинската професия.

(2) Право да предписват лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 1 на Наредба № 24 от 2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 91 от 2000 г.; изм., ДВ, бр. 70 от 2007 г.) имат лекари, работещи в програмите, получили разрешение от министъра на здравеопазването.

(3) Фелдшерите имат право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти, с изключение на тези от приложение № 1, само при сключен договор с лечебно заведение.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) (1) В регионалната здравна инспекция (РЗИ) се води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните на лекаря/лекаря по дентална медицина по документа за самоличност, личен код и код на лечебното заведение.

  Глава трета.

ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ


Раздел I.
Ред за предписване на лекарствени продукти

Чл. 6.
(1) Предписването на лекарствени продукти се извършва на рецептурна бланка с бял цвят съгласно приложение № 2.


(2) Предписването на лекарствените продукти в лечебни заведения със стационар за хоспитализираните пациенти се извършва на лекарствен лист съгласно приложение № 3.

(3) Върху рецептурната бланка задължително се отбелязва режимът на отпускане - за еднократно или многократно отпускане, като при многократното отпускане се уточнява и колко пъти ще се изпълнява рецептата.

(4) Рецептите с режим многократно отпускане имат валидност до 6 месеца от датата на издаването им и съдържат означение на броя на отпусканията.

Чл. 7.
 (1) Рецептурната бланка съдържа:


1. "инскрибцио" - собствено и фамилно име на лицето по чл.
4, уникален идентификационен номер, наименование и адрес на лечебното заведение, дата на издаване на рецептата;


2. "прескрибцио" - наименование, количество на активно вещество в лекарствена форма и количеството на лекарствения продукт; количеството се изписва с цифри, а при предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - и с думи;

3. "сигнатура" - посочват се еднократната и денонощната доза на лекарствения продукт, продължителността на курса на лечение и необходимостта от повтарянето му; дозата се изписва с цифри; при предписване на доза, по-висока от максимално определената при разрешаването за употреба на лекарствения продукт, предписващият се подписва срещу превишената доза; не се допускат общи изрази като:
 "известно", "по наставление", "по схема" и др.;


4. "субскрибцио" - указания за начина на изпълнение на предписанието; при използване на указанията "цито", "цитисимо" или "статим" задължително се записва часът на предписването на лекарствения продукт;

5. подпис на лекаря/лекаря по дентална медицина/фелдшера;

6. личен печат на лекаря/лекаря по дентална медицина и печат на лечебното заведение;

7. трите имена на пациента, възрастта и адрес по местоживеене, като при бременна жена, кърмачка или дете се отразява и това обстоятелство.


(2) Лекарственият лист по приложение № 4 се попълва от лекуващия лекар в три екземпляра под индиго, подписва се от началника на отделението и се предава в болничната аптека. Първият екземпляр се съхранява в болничната аптека, вторият - в счетоводството на лечебното заведение, а третият - в отделението.
 Срокът на съхранение на лекарствения лист е 5 години.


Чл. 8.
(1) Лекарствените продукти се изписват четливо на латиница с международното непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото им вещество или търговските им наименования.


(2) Количеството на лекарственото вещество в предписвания лекарствен продукт се изразява:
1. в грамове, когато е един грам или над един грам (g);

2. в милиграми, когато е по-малко от един грам (mg);

3. количества, по-малки от един милиграм, се означават в микрограми, като тази мерителна единица не се съкращава, а се изписва с думи (microgram);

4. обемите се изразяват в милилитри (ml);

5. в международни единици (IU) - за лекарствени продукти от биологичен произход.
(3) Съкращенията на лекарствената форма се изписват върху рецептурната бланка/лекарствения лист в съответствие с действащата в страната фармакопея.
(4) Забранява се използването на съкращения и поправки при изписване наименованията на лекарствените продукти.

Чл. 9. Лекарствени продукти, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура, се предписват на отделна рецептурна бланка.

Чл. 10. При предписване на всеки отделен лекарствен продукт лицето по чл. 4 е задължено да се информира от пациента за предшестващо или съпътстващо лечение с други лекарствени продукти.

  Раздел II.

Предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


Чл. 11.
 (1) Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за наркотични вещества съгласно приложение № 4 с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.


(2) Лекарствените продукти по приложение № 5, съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурната бланка по ал. 1 със зелен цвят.

(3) Специалната рецептурна бланка се отпечатва в три екземпляра на химизирана хартия и съдържа освен данните по чл. 7 и следните допълнителни данни:

1. серия и номер на рецептурната бланка;

2. надпис "Документ, който подлежи на специален отчет".
(4) Срокът на валидност на специалната рецепта е 7 дни от датата на издаването й.

Чл. 12.

 (1) Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря/лекаря по дентална медицина в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) След изтичане на срока по ал. 1 рецептите се предават с приемно-предавателен протокол на инспекторите в РЗИ, които ги съхраняват за срок 10 години, след което се унищожават от комисия, определена със заповед на директора на РЗИ.

(3) Когато лекарственият продукт се заплаща по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, лекарят задължително отбелязва в рецептурната бланка по приложение № 4, че лекарственият продукт се заплаща от МЗ.

 (4) Когато лекарственият продукт се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лекарят задължително попълва кода на НЗОК на съответния лекарствен продукт и МКБ кода на заболяването съгласно наредбата по чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

 
(5) По преценка на лекаря на една рецептурна бланка може да се предписва повече от един лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

 
(6) Забранява се предписването на лекарствени продукти, които не съдържат наркотични вещества, на специалните рецептурни бланки.

Чл. 13.

(1) Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, в лечебните заведения със стационар за хоспитализираните болни се извършва на отделен лекарствен лист.


 
(2) Лекарственият лист по ал. 1 се попълва в три екземпляра - първият е за счетоводството на лечебното заведение, вторият - за болничната аптека, а третият се предава в отделението, заедно с лекарствените продукти.

Чл. 14.
При предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се спазват следните изисквания:
1. количеството на лекарствените продукти се изписва с цифри и с думи;
 
2. количеството на предписания лекарствен продукт не може да надвишава терапевтичната доза за 30 дни.


Чл. 15. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

Чл. 16. При предписване на всеки отделен лекарствен продукт лицето по чл. 4 е задължено да се информира от пациента за предшестващо или съпътстващо лечение с други лекарствени продукти.

  Раздел III.

Предписване на лекарствени продукти, заплащани от републиканския бюджет за лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване


Чл. 17. Лекарите могат да предписват лекарствени продукти, заплащани със средства от републиканския бюджет за лечение на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване съгласно Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Чл. 18. Лекарствените продукти по чл. 17 се предписват на рецептурна бланка, съответно лекарствен лист, съгласно приложения № 8 и 7 на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Чл. 19. Количеството на предписаните лекарствени продукти следва да съответства на сроковете по чл. 22 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и чл. 14 от тази наредба.

Чл. 20. Предписаните лекарствени продукти по реда на чл. 18 се вписват в медицинската документация на пациента.

Чл. 21.

 (1) Лекарствени продукти за пациенти, които се лекуват при амбулаторни условия, се предписват на рецептурна бланка съгласно приложение № 8 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, която се издава в два екземпляра. Първият екземпляр се съхранява в аптеката, а вторият - в счетоводството на съответното лечебно заведение в продължение на 5 години.

 
(2) Лекарствени продукти за пациенти, които се лекуват при стационарни условия, се предписват на лекарствен лист съгласно приложение № 7 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, който се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се съхранява в аптеката на съответното лечебно заведение, вторият - в счетоводството, а третият - в отделението. Срокът на съхранение на лекарствения лист е 5 години.

Чл. 22.
Рецептите по чл. 18 са валидни за срок 15 дни от датата на издаването им. Раздел IV.
Предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК


Чл. 23.

(1) Лицата по чл. 4, ал. 1, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ, в изпълнение на договор с НЗОК могат да предписват лекарствени продукти за лечение на задължително здравноосигурени лица (ЗЗОЛ), заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение на територията на страната за заболявания, определени с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО.

 (2) Извън случаите по ал. 1 лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, могат да се предписват от лекари/лекари по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които са към Министерството на правосъдието.

(3) Лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, могат да бъдат предписвани на здравноосигурени български граждани, лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава - членка на ЕС, или съгласно двустранни спогодби.

(4) Лицата по чл. 4, ал. 1, специалисти по профила на заболяването, работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения за извънболнична помощ или специализирани комисии в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК, могат да издават протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК.
[ Редактирано понеделник 09 януари 2012 - 16:46:32 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
понеделник 09 януари 2012 - 15:53:07
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


Чл. 24.


 (1) Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или за тях са издава протокол (образец по приложение № по ред, определен в Националния рамков договор, респ. решение на Управителния съвет на НЗОК, съгласно чл. 55, ал. 3 ЗЗО.

 (2) Рецептурните бланки по ал. 1 се издават, както следва: 1. рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни; 2. рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 90 дни.

 (3) Непопълнените полета в рецептурните бланки по ал. 1 се анулират със знак "Z".

 (4) Рецептурните бланки по ал. 1 се издават в два екземпляра.

 
(5) Лицата по чл. 23 могат да разпечатват образците на документите по ал. 1, като същите съдържат задължително всички реквизити.

Чл. 25.


(1) Лицата по чл. 23 вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в досието на ЗЗОЛ за отчетност и контрол, следните данни от рецептите по чл. 24, ал. 1: код на НЗОК, МКБ код на заболяването по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, сигнатура, предписано количество и дните, за които е достатъчно предписаното количество.


(2) Датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист.

 Чл. 26.

(1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват на една рецептурна бланка до три лекарствени продукта, свързани с лечението на до три различни заболявания, а на един протокол - един лекарствен продукт в до три дозови единици за едно заболяване.

 (2) Промени в предписаните лекарствени продукти по рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) може да прави само лекарят/лекарят по дентална медицина, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнената рецепта и издава нова.

 
(3) Промени в предписаните лекарствени продукти по рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) може да прави само лекарят/лекарят по дентална медицина, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнените отрязъци от нея и издава нова.

 (4) В случаите по ал. 2 и 3 лицата по чл. 23 задължително изискват от ЗЗОЛ рецептурните бланки или отрязъци от рецептурни бланки, които подлежат на анулиране. Анулираните рецептурни бланки или отрязъци от рецептурни бланки се съхраняват в досието на ЗЗОЛ, прикрепени към амбулаторния лист от датата на тяхното издаване.

(5) При изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък издадените рецепти се анулират по реда на ал. 2, 3 и 4, като пациентите не заплащат сумата по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО, ако не се налага оказване на медицинска помощ.


Чл. 27.


(1) Лицата по чл. 23 имат право да предписват
лекарствени продукти, за които НЗОК напълно или частично заплаща, в следните количества:


1. за лечение на остри състояния - лекарствени продукти за не повече от 10 дни;

2. за лечение на хронични заболявания - лекарствени продукти за не повече от 90 дни, предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6).

(2) Лицата по чл. 23 посочват в рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 и в амбулаторния лист срока, за който се предписва.
 
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 се предписват лекарствени
продукти на един отрязък за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка съгласно списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).


Чл. 28. На рецептурните бланки по чл. 24, ал. 1 не могат да бъдат предписвани едновременно лекарствени продукти:

1. назначени с протокол по чл. 24, ал. 1 и такива, които не са назначени с такъв протокол;

2. назначени с повече от един протокол по чл. 24, ал. 1.

Чл. 29.
(1) Лицата по чл. 23 са длъжни да уведомят ЗЗОЛ - респ. негов родител, настойник или попечител, или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие, нежелани лекарствени реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако лекарственият продукт се заплаща частично от НЗОК.

(2) Уведомяването на ЗЗОЛ, респ. неговия родител, настойник, попечител или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето, се удостоверява с подписа му в амбулаторния лист.

Чл. 30.
(1) Рецептите, изписани по реда на този раздел, имат срок на валидност считано от датата на издаване, както следва:


1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7).


(2) Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) се изпълняват последователно в следните срокове считано от датата на издаването й:

1. до 15 календарни дни - за отрязък А;

2. от 30 до 45 календарни дни - за отрязък В;

3. от 60 до 75 календарни дни - за отрязък С.

(3) Протоколите по чл. 24, ал. 1 имат срок на валидност до 6 месеца считано от датата на заверяването им в Регионалната здравноосигурителна каса.
  Глава четвърта. ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Раздел I. Приемане и изпълнение на лекарствените предписания

Чл. 31. При приемането на рецептите и лекарствените листове магистър-фармацевтът се задължава да:

1. проверява дали са спазени изискванията на глави втора и трета;

2. не отпуска лекарствени продукти срещу талони за отстъпка или други допълнителни материали, непредвидени в тази наредба или ЗЛПХМ;

3. остойностява предписаните лекарствени продукти и се подписва; спомагателните материали и опаковките, които се използват за лекарствени продукти, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура в аптеките, се вписват по вид и количество и се остойностяват съгласно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, (ДВ, бр. 104 от 2007 г.);

4. вписва всяка изпълнена рецепта в дневник за регистриране на рецепти.

Чл. 32.
 (1) В аптеката задължително се съхранява в продължение на пет години информация за:


1. приетите и изпълнените рецепти;
2. получените лекарствени продукти по партиди.

(2) На гърба на всяка рецепта магистър-фармацевтът поставя печат, който съдържа:

1. номера и датата на разрешението за откриване на аптеката;
2. номера и датата на приемане на рецептата;
3. подпис на изпълнилия предписанието;
4. подпис на отпусналия лекарствените продукти.

Чл. 33.
 (1) В аптеките рецептите се изпълняват приоритетно по следния ред:


1. рецепти с указание "цито", "цитисимо" или "статим" се изпълняват незабавно, като върху тях се отбелязва часът на постъпването в аптеката и на изпълнението им;

2. рецепти за деца до 14 години;

3. всички останали рецепти се изпълняват по реда на постъпването им.

(2) Лекарствени продукти, приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура, се приготвят в рамките на 24 часа от приемането на рецептата.

Чл. 34.

(1) При отпускане на предписани лекарствени продукти се спазва следният ред:


1. когато лекарственият продукт е предписан чрез международно непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото вещество, се отпуска лекарствен продукт, произведен и разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица;

2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно предписаният продукт.

(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър- фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.


Чл. 35.

 (1) След отпускането на предписаните лекарствени продукти рецептата се връща на приносителя й.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) В аптеките на лечебните заведения със стационар, сключили договор по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се задържа единият екземпляр на рецептата.

(3) В аптеката се задържат вторият екземпляр от рецептите образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6, вторият екземпляр от отрязъците на рецептурна бланка образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7 и копия от протоколите (образец по приложение № , чиито реквизити не се попълват от аптеката и които се съхраняват в аптеката една година, считано от датата на тяхното изпълнение.


Чл. 36. При отпускане на лекарствени продукти магистър-фармацевтът е длъжен да предостави информация и съвети на пациентите, изразени ясно, на език, лесен за възприемане, относно безопасното и ефективното приемане и използване на лекарствените продукти.

Чл. 37.
 (1) Предписания, които не отговарят на изискванията по глави втора и трета, не се изпълняват.

(2) При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата магистър-фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.

Чл. 38. Не се отпускат лекарствени продукти по копие на оригинална рецепта.

Чл. 39. Преди отпускане на лекарствени продукти без рецепта магистър-фармацевтът напомня на пациента преди употреба да прочете информационната листовка.

  Раздел II.
Отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества


Чл. 40. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, предписани по реда на глава трета, раздел II, се отпускат в аптеки, които:

1. са получили лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества по реда на ЗКНВП;

2. се намират на територията на областта по местоиздаване на рецептата.

Чл. 41.

 (1) При приемане на рецептите и лекарствените листове магистър-фармацевтът задължително проверява дали са спазени изискванията за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и на първия екземпляр отбелязва трите имена и данните от документа за самоличност на приносителя на рецептата.


(2) Първите екземпляри от рецептите се подреждат в хронологичен ред, като необходимата информация от тях се въвежда в специалния регистър, съгласно чл. 3 от Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати (обн., ДВ, бр. 86 от 2000 г.; изм., бр. 55 от 2005 г.).

 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Вторите екземпляри от рецептите се изпращат на инспектора по наркотичните вещества в РЗИ по опис на хартиен и електронен носител в срок до 10 дни след края на всеки месец.

(4) Когато лекарственият продукт се заплаща от НЗОК, на всяко 16-о или 1-во число на месеца вторият екземпляр на рецептата се предава на РЗОК за отчетност и контрол.

(5) В аптеките на лечебните заведения със стационар след изпълнение на предписанията по лекарствения лист магистър-фармацевтът съхранява в аптеката втория екземпляр от лекарствения лист.

Чл. 42.

(1) Първите екземпляри на рецептите, както и лекарствените листове, по които са отпуснати лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се задържат в аптеката и се съхраняват за срок една година, като се представят на контролните органи при проверка.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) След изтичане на срока по ал. 1 рецептите и лекарствените листове се предават с приемно-предавателен протокол на инспекторите в РЗИ, които ги съхраняват за срок 10 години.

Чл. 43. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по рецепта или лекарствен лист, предписани преди повече от 7 дни.

Чл. 44.
(1) Забранява се отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, в количества, по-големи от предписаните.


(2) При установяване на несъответствия в предписанието и максимално допустимата доза магистър-фармацевтът в аптеката е длъжен да се консултира с предписалия рецептата лекар. (3) При невъзможност за изпълнение на предписанието след консултацията по ал. 2 рецептата се връща на лекаря/лекаря по дентална медицина за анулиране.

 Чл. 45. Забранява се отпускане на лекарствени продукти по реда на този раздел, когато приносителят на рецептата е под 18 години.   Раздел III. Отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно от МЗ и напълно или частично от НЗОК

Чл. 46.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел III, се извършва от аптеки на лечебни заведения със стационар, сключили договор по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.


(2) Когато приносителят на рецептата е лице, различно от лицето по чл. 7, ал. 1, т. 7, на гърба на първия екземпляр на рецептата се отбелязват трите му имена и данните от документа за самоличност.

(3) Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел IV, се извършва от аптеки, работещи по договор с НЗОК.

Чл. 47. Отпускането на лекарствени продукти, предписани на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7), се извършва на 30 дни, като датата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.

Чл. 48.
 (1) Рецептите и протоколите не се изпълняват и се връщат на приносителя им, когато:


1. рецептурната бланка не съдържа изцяло попълнени всички данни;

2. срокът на валидност е изтекъл;

3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща от МЗ, от НЗОК или не отговаря на изискванията, определени в договора на аптеката с НЗОК;

4. са допуснати грешки и несъответствия при попълване на бланките;

5. в случаите, когато не са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 3.

(2) Магистър-фармацевтът, отпускащ лекарствените продукти, няма право да нанася поправки върху рецептурната бланка, с изключение на поправки при направени от него технически грешки в момента на изпълнение на рецептата. В този случай той се подписва срещу направената от него корекция.

  Раздел IV.
Отпускане на лекарствени продукти в лечебни заведения със стационарЧл. 49.
(1) Лекарствените продукти за хоспитализираните болни се отпускат от болничната аптека.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Когато лечебно заведение със стационар няма аптека, се прилагат чл. 38 - 38б от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 67 от 2010 г.). При спешни случаи се осигурява снабдяване с необходимия лекарствен продукт във възможно най-кратък срок. За ценообразуването на лекарствените продукти се спазват условията на наредбата по чл. 258, ал. 5 ЗЛПХМ.

Чл. 50.
 (1) Лекарствените продукти по лекарствени листове се отпускат поотделно за всеки пациент, като всеки вид лекарствен продукт се отпуска в отделна опаковка, върху която се отбелязват името и възрастта на болния, номерът на стаята, леглото и предписаната доза.


(2) Когато лекарственият продукт се отпуска в опаковка, различна от окончателната, освен данните по ал. 1 се отбелязват и всички данни от окончателната опаковка на производителя и се предоставя листовката за пациента.

(3) След изпълнение на предписанията по лекарствения лист магистър-фармацевтът предава първия екземпляр от него в счетоводството на лечебното заведение, втория екземпляр оставя в болничната аптека, а третия предава в отделението заедно с лекарствените продукти за посочения пациент.


  Глава пета.

ОТПЕЧАТВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, И НА РЕЦЕПТУРНИТЕ БЛАНКИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването, разпределянето и отчитането на специалните рецептурни бланки за отпускане на лекарствени продукти по приложение № 4.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Министерството на здравеопазването ежегодно обявява и провежда обществена поръчка за отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по приложение № 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Отпечатаните бланки по ал. 1 се предоставят от изпълнителя на поръчката в РЗИ в количества по предварително направена заявка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Специалните рецептурни бланки по приложение № 4 се приемат от инспектора по наркотичните вещества към РЗИ и се съставя протокол в два екземпляра, който съдържа следните данни:

1. трите имена, ЕГН и данни от документа за самоличност на приемащия и предаващия;

2. брой на рецептурните бланки и брой на кочаните (карнетите), в които са оформени бланките;

3. серия, начален и краен номер на кочана (карнетата). (4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Протоколите се подписват от приемащия и предаващия и се поставя печат на РЗИ.

Чл. 53.


 (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Инспекторите по наркотичните вещества към РЗИ предоставят специалните рецептурни бланки на лицата по чл. 5, ал. 1 срещу подпис и след подаване на заявление по образец съгласно приложение № 9.

 (2) Получените специални рецептурни бланки се съхраняват лично от лекаря/лекаря по дентална медицина и не се преотстъпват.

 Чл. 54.
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) Инспекторите към РЗИ отчитат получените специални рецептурни бланки, като водят регистър по образец съгласно приложение № 10, в който се вписват:

 1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.) трите имена на лекаря/лекаря по дентална медицина, регистрационният му номер съгласно регистъра в РЗИ по чл. 5, ал. 1 и кодът на лечебното заведение;

 2. броят на получените кочани (карнети) и броят на рецептурните бланки в тях;

 
3. серията, първият и последният номер от кочана с рецептурни бланки;

 
4. датата на получаване и на предаване на рецептурните бланки.


Чл. 55.


(1) За установени липси на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, незабавно се уведомяват съответното районно полицейско управление и инспекторът по чл. 17 ЗКНВП, като се посочват серията и номерът им.


(2) В срок 24 часа от уведомяването по ал. 1 инспекторът изпраща писмен сигнал до дирекция "Наркотични вещества" към Министерството на здравеопазването, която обявява за невалидни специалните рецептурни бланки с посочените серии и номера.

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г.)

Глава шеста. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НОСЕНЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА И ПЪТУВАЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАЩИ ЧУЖДЕНЦИ

Чл. 57. Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън Република България, могат да носят или да изнасят от и за трети страни следните видове лекарствени продукти:
1. лекарствени продукти, предназначени за лечението им, отпуснати по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

2. лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание;

3. лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Чл. 58. Лекарствените продукти по чл. 57, ал. 1, т. 1 могат да се пренасят от следните лица:

1. пациентът, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти;

2. лицето, което е получило лекарствените продукти от съответната аптека и името му е вписано като получател върху рецептата;

3. лице, което притежава изрично пълномощно от пациента, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти.

Чл. 59.
 (1) Лицата по чл. 58 удостоверяват правото си да носят или да пренасят лекарствените продукти по чл. 57, ал. 1, т. 1 със заверено от магистър-фармацевта копие на изпълнена рецепта от съответната аптека, предписана за конкретното лечение.


(2) Лицата по чл. 58 могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им, в количества, посочени цифром и словом в рецептата, която следва да е обработена в аптеката.

Чл. 60. Количествата на пренасяните лекарствени продукти по чл. 57, ал. 1, т. 1 следва да осигуряват лечението на пациента за срок до два месеца.

Чл. 61. Лекарствените продукти по чл. 57, ал. 1, т. 2 могат да се пренасят от български и чужди граждани постоянно и временно пребиваващи в страната.

Чл. 62.
(1) Лицата по чл. 61 могат да пренасят лекарствени продукти от и за трети страни в количества, необходими за времето на престоя им, но не повече от три месеца.

(2) Лицата по чл. 61 могат да пренасят от и за трети страни лекарствени продукти по чл. 57, ал. 1, т. 2 в по-големи количества, ако престоят им продължава повече от три месеца и притежават издадена рецепта за съответния лекарствен продукт и за съответното количество.

Чл. 63. Лекарствените продукти по чл. 57, ал. 1, т. 3 могат да се пренасят от следните лица:

1. пациента, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти;
2. лице, което притежава изрично пълномощно от пациента, за чието лечение са предназначени предписаните лекарствени продукти.

Чл. 64.
(1) Лицата по чл. 63 удостоверяват правото си да носят или да пренасят лекарствените продукти по чл. 57, ал. 1, т. 3 със заверено от магистър-фармацевта копие на изпълнена рецепта от съответната аптека, предписана за конкретното лечение.


(2) Лицата по чл. 63 могат да носят или да изнасят лекарствени продукти, предназначени за лечението им, в количества, посочени цифром и словом в рецептата.

Чл. 65. Транзитно преминаващи през територията на страната лица имат право да притежават лекарствени продукти, които са предназначени само за тяхното лечение.

Чл. 66. Конкретните количества лекарствени продукти, които лицата по чл. 65 имат право да притежават, се определят от съответната приемаща държава.

Чл. 67. При транзитно преминаване през територията на Република България на лицата по чл. 65 се препоръчва да бъдат предварително информирани за изискванията, установени от съответ�

[ Редактирано понеделник 09 януари 2012 - 16:50:23 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
понеделник 09 януари 2012 - 15:56:37
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

  Лекарствени продукти, които фелдшерите нямат право да предписват

  1. Антиаритмични лекарствени продукти.

  2.Хормонални лекарствени продукти без противозачатъчни и кортикостероиди за локално приложение.

   3. Антинеопластични и имуномодулиращи лекарствени продукти.

   4. Психолитици и психоаналептици за лечение на хронични заболявания.

   5. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП.

  6. Лекарствени продукти, включени в приложение № 5 към чл. 11, ал. 2.

  Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
 
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 
Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2

 
Списък на лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП, в комбинация с други лекарствени вещества

1. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum

2. Codeini phosphas, Phenobarbital, Coffeinum purum, Acidum acetylcalicylicum, Phenacetin (Sedalgin tabl.)

3. Codeini phosphas, Phenobarbitalum, Coffeinum, Metamizolum, Paracetamolum (Sedalgin Neo tabl.)

4. Codeinum purum, Terpinum hydratum, Natrii hydorgencarbonas (Codterpin tabl.)

5. Glutethimid, Amobarbital, Promethazine (Tardyl tabl.)


Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 

Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1

Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1

Приложение № 9 към чл. 53, ал. 1

Naredba.N4.06.01.2012.doc     изтегли[ Редактирано понеделник 09 януари 2012 - 17:26:27 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
понеделник 09 януари 2012 - 16:54:59


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0682 сек., 0.0104 от тях за заявки.