Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 4, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Подкатегории :: БФС
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
ПРОТОКОЛ 89
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
четвъртък 28 юли 2016 - 09:36:44
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956ПРОТОКОЛ No 89

от редовно заседание на Управителния съвет на Български фармацевтичен с ъюз

 На 20.07.2016 г. в седалището на БФС, зала G 3 се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БФС.
Начален час на заседанието: 14:00 ч.
Необходим кворум за провеждане на заседанието 8 души.
 Към началото на заседанието присъстват 9 членове на УС на БФС:
Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
Засед анието  може /  не може да започне.

Общ брой членове на УС участващи в заседанието 9 души

 Присъстват следните представители на комисии на БФС и гости:
Цветанка Дечева – председате л на Комисия по качество на БФС , Цветанка Вълчанова – член на Комисия по к ачество на БФС , Антон Вълев – член на Контролната комисия на БФС , Маргарита Грозданова – експерт на БФС, Венелин Сапунаров – председател на УС на РФК София - столична.

Дневен ред

 1.  Отчет за изпълнение на бюджета на БФС за първата половина на 2016 г. Докладва т проф. Илко Гетов и Димитър Митков /за информация/
 2.  Отчет за изпълнение на бюджета на БФД 2016г. Докладват Димитър Митков и маг. - фарм. Светослав Крумов /за информация/
 3.  Финансов одит на БФС за 2015 г. и проверка на воденето на финансовата отчетност за първ ото полугодие на 2016 г. Докладва проф. Илко Гетов /за обсъждане и решение/
 4.  Свикване на V - ти редовен Конгрес на БФС и приемане на дневния ред на конгреса, 30 септ. – 02 окт. 2016 г. - Приложение 1 Докладва проф. Илко Гетов /за решение/.
 5. Подготовка за пров еждане на V - ти редовен Конгрес на БФС, 30 септ. – 02 окт. 2016 г. Докладват проф. Илко Гетов и маг. - фарм. Светослав Крумов /за обсъждане и решение/
 6.  Допълнително споразумение към индивидуалните договори с аптеките съгласно промяна на Наредба No 10 и актуализ ация на Приложение 1 на ПЛС. Докладват маг. - фарм. Димитрия Стайкова и маг. - фарм. Маргарита Грозданова /за решение/
 7. Изменение и допълнение към Правилата за Добра фармацевтична практика съгласно ЗСОМФ в частта за болничните аптеки – Приложение 2 Докладва маг . - фарм. Велина Григорова, председател на УС на ПОБФБ /за решение/
 8. Разни.
 Приема се.
 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Све тослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
УС на БФС се запозна с отчета за изпълнение на бюджета на БФС за първата половина на 201 6 г. и с анализ - рекапитулацията на счетоводната фирма, обслужваща БФС, изготвен от Димитър Митков, главен счетоводител.
 •  По т.2 Отчет за изпълнение на бюджета на БФД 2016г . Докладват Димитър Митков и маг. - фарм. Светослав Крумов /за информация/
УС на БФС се запозна с отчета за изпълнение на бюджета на БФС за първата половина на 201 6 г. и с анализ - рекапитулацията на счетоводната фирма, обслужваща БФС, изготвен от Димитър Митков, главен счетоводител.
 •  По т. 1 Отчет за изпълнение на бюджета на БФС за първата половина на 2016 г. Докладват проф. Илко Гетов и Димитър Митков /за информация/
Представен беше отчета за изпълнение на бюджета на БФД за 201 6 г., като беше отчетен постигнатият положителен резултат от форума, свързан с броя на участниците , изложителите и финанс овия резултат . Отчетено беше и успешното провеждане на 24.06.2016 г. на Ден на отворените врати и консултация с магистър - фармацевти в Ботаническата гради на на СУ „Св. Климент Охридски“ , като резултат от взетото решение от УС на БФС за отваряне на събитиет о към гражданите с цел подчертаване на важната роля на магистър - фармацевтите в подобряване и опазване на човешкото здраве в системата на здравеопазване .

 • По т. 3 Финансов одит на БФС за 2015 г. и проверка на воденето на финансовата отчетност за първото полу годие на 2016 г. Докладва проф. Илко Гетов /за обсъждане и решен
- УС на БФС възлага на председателя на УС на БФС да сключи договор с регистриран ия одитор Мирослав Каменов за извършване на ф инансов одит на БФС за 2015 г. и проверка на воден ето на финансовата отчетност за първото полугодие на 2016 г. в срок до 02.9.2016 г
- След приключване на одиторската проверка резултатите от заверените одиторски доклади за периода 2013г.–2015 г. и първото полугодие на 2016 г. ще бъдат предоставени за разглеждане и анализ от членовете на Контролната комисия на БФС.
Гласуване
 
ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
 Решение
Приема се. Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качу лев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
 • По т. 4 Свикване на V - ти редовен Конгрес на БФС и приемане на дневния ред на конгреса, 30 септ. – 02 окт. 2016 г. - Приложение 1 Докладва проф. Илко Гетов /за решение/
Предложения
- На база на постъпилите три оферти от ежедневниците в. „Монитор“,  в. „Телеграф“ и в. „Сега“ и на основание чл. 10, ал. 2 от Устава на БФС УС на БФС да определи в. „Сега“ за централния ежедневник, в който да бъде публикувана поканата за свикване на V - ти редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС и поканата да бъде качена на официалната интернет страница на БФС .
- Управителният съвет,  Контролната комисия, Комисията по етика и Комисията по качество да подготвят и предоставят отчет за извършената дейност за мандата 2013-2016 г. в срок д о 14.9.2016 г.
- Поканата заедно с всички материали за конгреса, отчети на централните органи, заверените одиторски доклади и др. ще бъдат изпратени до 2 седмици преди дата на конгреса до председателите на УС на РФК на БФС за сведение. Същите материали щ е бъдат качени в закритата част на сайта на БФС на 15 септември 2016 г.

Гласуване
 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
Гласували
„за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константи н Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
 • По т. 5 Подготовка за провеждане на V - ти редовен Конгрес на БФС, 30 септ.– 02 окт. 2016 г.
 Докладват
 проф. Илко Гетов и маг.-фарм. Светослав Крумов /за обсъждане и решение/ РФК на БФС следва да изпратят заверен препис от протокол от проведени общи отчетно - изборни събрания и да впишат данните за делегатите на съответната РФК в Електронните
РФК на БФС следва да изпратят заверен препис от протокол от проведени общи отчетно-изборни събрания и да впишат данните за делегатите на съответната РФК в Електронните регистри на членовете на РФК за осигуряване на контрол на достъпа на делегатите и провеж дане на електронно гласуване в дните на провеждане на конгреса .
Предложения
- УС на БФС няма да може да осигури настаняване и поемане на разходите, свързани с хотелското обслужване и изхранване на делегатите на съответнот о РФК в дните на провеждане на к о нгреса на БФС , в случай че данните за делегатите не са вписани в регистрите на членовете на РФК в срок до 12 август т.г. Разходите ще трябва да се поемат от РФК на БФС, като съществува риск да няма достатъчно места за нощувк и в хотела, където се провежда к онгреса.
- Д о 12.08.2016 г. РФК да уведомят УС на БФС за трите имена и УИН на определения от УС на РФК член на мандатната комисия на к онгреса , като всяко РФК има по един представител делегат.
- В дните на провеждане на конгреса няма да бъдат канени предста вители на институции и медии . Официално прессъобщение до медиите ще бъде изпратено след приключване на работата на конгреса. Гласуване
ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;
Решение
Приема се.
 Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светосл ав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
 • По т. 6 Допълнително споразумение към индивидуалните договори с аптеките съгласно промяна на Наредба No10 и актуализация на Приложение 1 на ПЛС.
Докладват
 маг. - фарм. Димитрия Стайкова и маг. - фарм. Маргарита Грозданова /за решение/
Предложение
- Допълнителното споразумение към индивидуалните договори с аптеките съгласно промяна на Наредба No10 и актуализация на Приложение 1 на ПЛС да бъде утвърдено от УС на БФС. Допълнителното споразумение не е подписано от маг.-фарм. Аделина Любенова, представител от квотата на БФС. При потвърждаване на отказ от нейна страна да подпише споразумението, УС на БФС упълномощава останалите членове от преговорната група н а БФС да запознаят резервните членове: маг. - фарм. Величка Севастакиева Бочкова , маг.-фарм. Елена Щерева Ставракева и маг.-фарм. Мима Енева Цокова с допълнителното споразумение и изразената позиция на маг.-фарм. Аделина Любенова.
  При изразено съгласие от ня кой от резервните членове, той следва да подпише допълнителното споразумение към индивидуалните договори с аптеките , като актуализацията на Приложение 1 на ПЛС се очаква да бъде в сила от 01 август т.г.
Гласуване
ЗА – 8 ; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 ;
Решение
Приема се.
Гласували
„за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, А нжела Мизова, Валентин Андонов , Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков. Гласували „ въздържали се ”: Константин Качулев .
 •  По т. 7 Изменение и допълнение към Прави лата за Добра фармацевтична практика съгласно ЗСОМФ в частта за болничните аптеки – Приложение 2 Докладва маг. - фарм. Велина Григорова, председател на УС на ПОБФБ /за решение/
 Предложение
- Във връзка с многобройните промени и допълнения и изискването на Министерство на здравеопазването за допълнително прецизиране на текстовете на Правилата за изменение и допълнение на Правилата за добра фармацевтична практика , приети от УС на БФС на 19.12.2015 г., следва УС на БФС да утвърди направените допълнения в частт а за болничните аптеки и финалният текст на Правилата да бъде изпратен за утвърждаване от министъра на здравеопазването. Комисията по качество е разгледала повторно промените в Правилата за ДФП и ги е утвърдила с Протокол No190/19.7.2016 г.
Гласуване
ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0; Решение Приема се. Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
 • По т. 8 Разни
 • т.8.1. У С на БФС да утвърди представените отчет и разходи от участието на маг.-фарм. Цветанка Дечева, председател на Комисия по качество на БФС в Международна конференция за продължаващо обучение по фармация, проведено на 01-04 юли т.г., гр. Сплит, Република Хърватия. В конференцията са взели участие 150 участника от пет континента и са споделили своя опит, модели и тенденции за развитието на продължаващото обучение и ученето през целия живот на фармацевтите.
Гласуване
 ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0; Решение При ема се. Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков. Край на заседанието: 1 7 : 4 0 ч.
Решение
Приема се.
Гласували „за”: Проф. Илко Гетов, Димитрия Стайкова, Светослав Крумов, Анжела Мизова, Валентин Андонов, Константин Качулев, Пенка Минева , Стефан Балкански, Стефан Пенков.
Край на заседанието: 1 7 : 4 0 ч.[ Редактирано четвъртък 28 юли 2016 - 13:13:56 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
четвъртък 28 юли 2016 - 13:05:43


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0413 сек., 0.0120 от тях за заявки.