Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 5, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Подкатегории :: БФС
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БФС
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
четвъртък 28 юли 2016 - 15:30:29
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
Проект за промени   У С Т А В  

Н А  
Б Ъ Л Г А Р С К И  Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е Н  С Ъ Ю З

Приет на Първия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 10 февруари 2007 год. в гр. София , изменен и допълнен от Третия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 05 - 07 март 20 1 0 год. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци , от Четвъртия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 28 – 29 юни 2013г. в гр.София и от Петия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 1 – 2 октомври 2016 г. в гр . Несебър, област Бур гас .

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския фармацевтичен съюз (наричан по - долу "БФС" или "Съюза"). Този устав е изготвен и приет на Първия Конгрес на БФС, проведен на 1 - февруари 2007 год. в гр. София в съответствие с изискванията на Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите (обн. "Държавен вестник", бр. 75 от 12 септември 2006 год.), изменен и допълнен от Третия редовен Конгрес на БФС, проведен на 05 - 07 м арт 2010 год. в к.к. Златни пясъци и от Четвъртия редовен Конгрес на БСФ, проведен на 28 - 29 юни 2013 год. в гр. София.
(2) Българският фармацевтичен съюз е съсловна организация на членуващите в него магистър - фармацевти.
Чл. 2. (1) Българският фармацевтиче н съюз е юридическо лице, отделно от своите членове и от регионалните фармацевтични колегии, със седалище в гр. София.
 (2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.
 (3) Наименованието на Българс кия фармацевтичен съюз може да се изписва допълнително на английски език като Bulgarian Pharmaceutical Union.
 (4) Българският фармацевтичен съюз се учредява за неог раничен период от време.
 (5) Българският фармацевтичен съюз притежава печат с надпис по пери ферията „Български фармацевтичен съюз”.
Чл. 3. (1) В БФС членуват всички магистър - фармацевти, които упражняват професията си в Р епублика България.
 (2) Членството на магистър - фармацевти, които не упражняват професията си в Р епублика България и на временно пребивава щите в чужбина е доброволно.

ГЛАВА ВТОРА
ФУНКЦИИ

Чл. 4. Българският фармацевтичен съюз:
 1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
 2. изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър - фармацевта и уп ражнява контрол по спазването му;
 3 . представлява своите членове като страна при съгласуването с НЗОК на условията и редът за сключване на индивидуалните договори за заплащане на лекарствени продукти ;

  4 . приема правила та за добр а фармацевтичн а практик а , пр едлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
  5 . създава и води национален електронен регистър и регионални регистри на членовете си ;
  6 . налага санкциите, предвидени в Закона за съсловната организация на м агистър - фармацевтите;
  7 . организира, координира , провежда и регистрира продължаващото обучение на магистър - фармацевтите при условия и по ред, определени в Закона за здравето;
  8. участва със свои представители във Висшия медицински съвет, във Висшия съвет п о фармация към министъра на здравеопазването, в Консултативния съвет към министъра на финансите, както и други органи съгла сно действащото законодателство;
  9 . участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;   
 10 . предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето ;
 11 . осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
 12 . издава печатни издания и поддържа интернет стр аница на български и английски език;
 13 . подпомага своите членове;
 14 . извършва други дейности, незабранени от закона.

 ГЛАВА ТРЕТА
 УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

 Раздел I
Централни органи

Чл. 5. (1) Органи на БФС на национално равнище са:
 1. Конгрес;
  2. Управителе н съвет;
  3. Контролна комисия;
  4. Комисия по етика;
  5. Комисия по качество.
 (2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по решение на УС. За работата си в комисиите лицата, които са членове на органи на БФС на централно или на регионално равнище, не получават възнаграждение.

 1. Конгрес на БФС. Състав

Чл. 6. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му фармацевтични колегии (РФК).
 (2) Членовете на централните ръководни ор гани на БФС и пред седателите на РФК могат да присъстват на конгреса.
  (3) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство 1 /един/ делегат на 10 /десет/ членове според броя на членовете на колегия та към датата на събранието . Всеки представител има право на един глас. Колегията добива право на още един делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 5 кратно на 10 число. Броят на представителите на РФК при откриване на Конгреса се определят от избраните от общите събрания на РФК представители съгласно представени на УС на БФС от председателите на УС на РФК списъци по реда на ал.4. Заместването на избраните с резервни представители се извършва съобразно из пратените по ал.4 списъци.
  (4) Редът за избор на представителите по ал. 1 се определя от уставите на съответните РФК или съобразно решение на общото събрание на РФК. Общото събрание на РФК избира резервни представители в съотношение една трета спрямо броя на основните. В едноседмичен срок от про веждане на общото събрание на РФК на БФС, председателят на УС на РФК на БФС изпраща до УС на БФС списък с избраните основни и резервни представители и заверен препис от протокола от общото събрание. Заместването на основните от избраните резервни делегати се извършва по ред, определен с уставите на РФК.
  (5) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е 3 /три/ години или до провеждането на следващия редовен Конгрес на БФС. Резервните представители се включват в низходящ ред по броя на събраните гласове на общото събрание на РФК до изтичане на мандата, когато е необходимо да бъде заменен делегат на съответната РФК.
 (6) Представителите на регионалните фармацевтични колегии уч астват в Конгреса на БФС лично.
  (7) Представителите на регионалните фармацевтични кол егии удостоверяват самоличността си и правомощията си с членска карта и данни от протокол от ОС на съответната регионална колегия за неговия избор. Председател и секретар
Чл. 7. (1) Работата на Конгреса на БФС се ръководи и органи з ира от председател и секретар . Конгресът избира с явно гласуване и обикновено мнозинство председател, който ръководи заседанието и секретар, който изготвя протокола от заседанието. За председател и секретар на конгреса могат да бъдат избирани само лица, к оито са представители на регионалните фармацевтични колегии.
  (2) За всяко заседание на конгреса се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Протоколът отразява:
1. мястото и времето на провеждане на конгреса и дневния ред;
 2. имената на председателстващия заседанието, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
 3 . проведените гласувания и резултатите от тях.
 (3) Всички документи, свързани със свикването и провеждането на конгрес се прилагат към протокола. Протоколите и при ложенията към тях се съхраняват в архивите на Българския фармацевтичен съюз най - малко 10 (десет) години от края на годината, в която конгресът е бил проведен.
  (4) Преди откриване на конгреса се извършва регистрация на присъстващите представители на региона лните фармацевтични колегии, което се удостоверява от тях с подпис в нарочен списък за регистрация. Компетентност
  Чл. 8. Конгресът на БФС:
 1. приема, изменя и допълва Устава на организацията;
 2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър - фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";
  3. избира и освобождава председателя, заместник - председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и чле новете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество;
  4. приема отчетите за дейността на централните ръководни органи на БФС;
  5. определя минималния размер на членския внос и разме ра на отчисленията към органите на национално равнище;
  6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията; 7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.
 Чл. 9. (1) Решенията на Конгреса, и на централнит е ръководни органи на Б ФС, са задължителни за РФК и за членовете на БФС.
  (2) Решенията на Конгреса на БФС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено изрично. Провеждане и свикване
Чл. 10. (1) Конгресът на БФС се свиква на редовни з аседания веднъж на 3 (три) години. Извънреден конгрес може да се свиква в пер иода между редовните конгреси.
 (2) Конгресът на БФС се свиква с писмена покана, публикувана в централен ежедневник и на интернет страница та на БФС.
  (3) Време то от публикацията на поканата в централния ежедневник и на интернет страницата на БФС до откриване на Конгреса не може да бъде по - малко от един месец.
 (4) Поканата за свикване съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневният ред на Конгреса.
 (5) Писмените материали, свъ рзани с въпросите от дневния ред на Конгреса, се предоставят на РФК и се публикуват на интернет страницата на БФС най - късно до две седмици преди датата на Конгреса.
 (6) Конгресът разглежда и взема решения само по въпроси, включени и приети в дневния ред.
 (7) Редовен отчетно – изборен Конгрес се провежда не по - късно от 2 /два/ месеца след изтичане на 3 /три/ годишния мандат на избраните представители в централните органи .
 (8) В случай, че Конгресът на БФС не бъде свикан по установеният ред в срока по ал. 7 , Контролната комисия свиква и провежда Конгрес в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 7.
 Чл. 11. (1) Извънредно заседание на Конгреса на БФС се свиква:
 1. по решение на Управителния съвет (УС) на БФС;
 2. по искане н а повече от ½ /една втора/ от делегатите на конгреса, отправено писмено до УС на БФС;
 3. по искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете на БФС, отправено писмено до УС на БФС; (2) В двумесечен срок от искането по т. 2 или т. 3 от предходната алинея Управите лният съвет на БФС е дл ъжен да свика Конгреса.
  (3) В случай че Управителният съвет не свика извънреден Конгрес в определения срок, той се свиква и провежда от Контролната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 2. Кворум
Чл. 12. (1) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най - малко на 2/3 (две трети) от избраните представители на регионалните фармацевтични колегии.
 (2) При липса на кворум Конгресът се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващи те членове, които не могат да бъдат по - малко от по ловината от избраните делегати. Мнозинство
 Чл. 13. Решенията на Конгреса на БФС относно приемане, изменение и допълване на този Устав и Кодекса за професионална етика на магистър - фармацевта, се вземат с к валифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от делегати те , а всички останали решения – с обикновено мнозинство от ре гистрираните делегати.

2. Управителен съвет на БФС . Състав

Чл. 14. (1)  Конгресът на БФС и збира Управителен съвет от 15 /петнадесет / члено ве, в това число: Председател, 2 / двама/ заместник - председатели, г лавен секретар и 11 /един адесет / членове с тайно гласуване.
 (2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 / три / години.
 (3) Председателят и всеки от членовете на Управителния съве т може да бъде преизбиран за не повече от 3 /три/ последователни мандата на една и съща длъжност. Посоченото ограничение не се прилага за длъжността на главен секретар на УС на БФС.
 (4) Членовете на Управителния съвет имат права и задължения в зависим ост от вътрешното разпределение на функциите помежду им, с изрично решени е на УС на БФС.
 (5) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове. Управление и представит елство. Вътрешно разпределение на функциите
 Чл. 15. (1) Председателят на УС на БФС организира и ръководи работата на УС и го представлява пред трети лица съобразно правомощията си, следващи се от закона, този устав, решенията на Конгреса и на УС на БФС. Д лъжността на Председателя на УС на БФС е платена, като възнаграждението му се определя от Конгреса.
 (2) Председателят на БФС се отчита и е отговорен пред Конгреса.
 (3) Председателят има правото и задължението да:
 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Конгреса;
 2. организира дейността на БФС и осъществява неговото ежедневно управление, и осигурява разумно управление и защита на имуществото и доброто име на БФС ;
 3. сключва трудовите договори със служителите на БФС;
 4. осъществява фун кциите, които са му възложени съгласно закона или от Конгреса или Управителния съвет.
 (4) Конгресът избира:
 1. двама заместник - председател и на Управителния съвет, които подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие, с изрична заповед на председателя. При невъзможност на Председателят да оправомощи заместник председател, решение за това взима Управителния съвет.
 2. главния секретар на Управителния съвет и на организацията който: организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на Управителния съвет; организира заседанията на Управителния съвет; организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на Управителния съвет. Длъжността на Главния секретар на БФС е платена, като възнаграждението е основно по смисъла на КТ и е равно на осем минимални работни заплати.
 3.членове на Управителния съвет.

Компетентност на Управителния съвет. Кворум и мнозинство

 Чл. 16. (1) Управителният съвет взе ма решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Конгреса и приложимото право.
 (2) Управителният съвет:
 1. свиква Конгреса на БФС;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Конгреса;
 3. управлява имуществото на орган изацията;
 4. създава и води националния регистър на членовете си по чл. 4, т. 5 от този Устав и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуал изира всяка година. Списъкът се публику ва и на интернет страницата на БФС ;
 5. изготвя и приема правилник и указания за поддърж ане и водене на регистрите на РФК;
 6. приема инструкции за съдържанието и значението на уникал ния идентификационен ном ер (УИН) по регистъра на членовете на БФС. Регистърът, воден от У С на БФС, съдържа данните съгласно ЗСОМФ и Устава на БФС ;

Свикване и провеждане на заседанията на УС

Чл. 17. (1) Управителният съвет провежда редов ни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на организацията най - малко веднъж на 2 / два / месеца.
 (2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
 (3) Заседанията на Управителния съвет се свикват с покана до членовете на Управ ителния съвет най - малко 3 /три/ работни дни преди датата на заседанието. Поканата може да се изпраща по поща, с куриерски услуги, по електронна поща и по факс, като към нея се прилага дневният ред на заседанието. Поканата и дневният ред се публику ват на интернет страницата на БФС най - малко 3 /три/ работни дни преди заседанието.
 (4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при п исмено искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете му.
 (5) Всеки член на Уп равителния съвет и ма право на 1 /един/ глас.
 (6) Управителният съвет приема решения, ако повече от половината от членовете присъстват лично.
 (7) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство.
 (8) При необходимост УС на БФС може да взема решени я без да бъде провеждан о присъствено заседание , ако протокола за взетото решение бъде подписан от всички негови членове без забележки и възражения до 7 /седем/ работни дни от провеждане на заседанието.
 (9) Най - малко веднъж на 6 / шест / месеца се провежда разширено заседание на Уп равителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество.
 (10) Лица, които не са членове на Управителния съвет, имат право да присъстват на негови заседания по решение на Управителния съвет, като това обстоятелство се отбелязва в протокола.
 (11) Председателят свиква извънредни заседания при н еобходимост. Дневният ред и материалите се изпращат на членовете на УС 1 / един / работен ден преди провеждане на заседанието. Протоколи
 7 . осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 8. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции ;
 9. избира и освобождава представители във Висшия медицински съвет и във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването , както и в други органи съгласно действащото законодателство.
 10. представя отчет за дейността си пред Конгреса на БФС ;
 11. изготвя и приема правилник за работа на УС на БФС ;
 12. определя вида и размера на възнаграждения та на членовете на експертните комисии, както и на техническия и помощен персонал, работещ в централните ръководни органи на БФС;
 13. взема решения за присъждане на поче тно членство;
 14 . раз глежда и взема решения за избор на физически и юридически лица, с които централните органи на БФС имат или ще имат договорни взаимоотношения, разглежда и одобрява договори и опр еделя вида и размер а на възнагражденията им съгласно Правил ата за набиране и разходване на средства та на БФС ;
 15. взема решения за награждаване на изтъкнати членове на БФС;
 16. извършва други дейности свързани с фармацията в Бълг ария, в изпълнение на решенията и насоките на конгр е са и правилата за добр а фармацевтичн а практика ;
 17. определя правилата за издаване, преиздаване и други във връзка с членската карта на членовете на БФС ;
 18. приема ежегодно бюджет за дейността си и отчет за изпълнението му, съответно финансови отчети, заверени от одитор, предложени от председателя на УС на БФС;
 19. издава удостоверения за членство, наложени наказания и преминати форми на продължаващо обучение по реда на действащото законодателство .

 (3) Управителният съвет на БФС определя 9 представители на БФС за участие в съгласуването с НЗОК на условията и редът за сключване на индивидуалните договори за за плащане на лекарствени продукти.


Свикване и провеждане на заседанията на УС

 Чл. 17. (1) Управителният съвет провежда редов ни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на организацията най - малко веднъж на 2 / два / месеца.
 (2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
 (3) Заседанията на Управителния съвет се свикват с покана до членовете на Управ ителния съвет най - малко 3 /три/ работни дни преди датата на заседанието. Поканата може да се изпраща по поща, с куриерски услуги, по електронна поща и по факс, като към нея се прилага дневният ред на заседанието. Поканата и дневният ред се публику ват на интернет страницата на БФС най - малко 3 /три/ работни дни преди заседанието.
 (4) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при п исмено искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете му.
 (5) Всеки член на Уп равителния съвет и ма право на 1 /един/ глас.
 (6) Управителният съвет приема решения, ако повече от половината от членовете присъстват лично. (7) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство.
 (8) При необходимост УС на БФС може да взема решени я без да бъде провеждан о присъствено заседание , ако протокола за взетото решение бъде подписан от всички негови членове без забележки и възражения до 7 /седем/ работни дни от провеждане на заседанието.
 (9) Най - малко веднъж на 6 / шест / месеца се провежда разширено заседание на Уп равителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество .
 (10) Лица, които не са членове на Управителния съвет, имат право да присъстват на негови заседания по решение на Управителния съвет, като това обстоятелство се отбелязва в протокола.
 (11) Председателят свиква извънредни заседания при н еобходимост. Дневният ред и материалите се изпращат на членовете на УС 1 / един / работен ден преди провеждане на заседанието.

Следва ->


[ Редактирано вторник 14 ноември 2017 - 10:49:46 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
четвъртък 28 юли 2016 - 19:53:40
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
Продължение ->

Протоколи

Чл. 18. (1)
Управителният съвет води протокол за всяко заседание, който се подписва от председателя, главния секретар и протоколчика.
 (2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, ведно със списък с имената и подписите на присъствалите членове на УС.
 (3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най - малко 10 / десет / години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание и се предават от главния секретар на УС на БФС на Държавна агенция „Архиви” . Главният секретар организира публикуването на протоколите на интернет с траницата на БФС , в срок до 7 /седем/ работни дни след проведеното заседание . Протоколите са достъпни само за членовете на БФС .

 3. Контролна комисия на БФС

 Чл.19. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 4 /ч етири / членове на Контр олна комисия с тайно гласуване.
 (2) Съставът на Контролната комисия се избира за срок от 3 / три / години.
 (3) Председателят и члено вете може да бъдат преизбирани за не повече от 3 /три/ последователни мандата.
 (4) Членовете на Контролната комисия имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпред еление на функциите помежду им.
 (5) Членовете на Контролната комисия са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.
 Чл. 20. Правомощия на Контролната Комисия на БФС:
 1 . контролира законосъобразността и съответствието с Устава, на взетите от Управителния съвет и другите цент р алните ръководни органи на БФС решения и тяхното изпълнение;
 2. изисква и разглежда докладите на контролните комисии на регионалните фармацевтични к олегии в случай на констатирани нарушения на закона и се произнася по тях;
 3. представя пред Конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или нео свобождаване от отговорност на предсе д а теля и на членовет е на Управителния съвет на Б ФС;
 4. при констатирани нарушения или престъпления Контролната комисия съзира компетентните органи ;
 5. свиква заседания на общото събрание на регионалните фармацевтични колегии при неизпълнение от страна на органите на РФК на решенията на органите на БФС н а национално равнище по искане на УС на БФС . Свикването се извършва чрез обявление в един национален ежедневник и публикация на интернет страницата на БФС в срок най-малко 30 дни преди  датата на Общото събрание на съответната регионална фармацевтична колегия .

Чл. 21. (1) Заседанията на Контролната комисията са закрити. За заседанията й се канят всички заинтересованите страни.
 (2) Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на Управи телния съвет.
 (3) Контролната комисия приема своите решения с обикновено мнозинство в присъствие на повече от ½ /една втора/ от членовете си.
 (4) Контролната комисия приема правилник и осъществява дейността си съгласно него.

 4. Комисия по етика на БФС

Чл. 22. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 6 / шест / членове на Комисия по етика.
 (2) Председателят и членовете на Комисията по етика се избират за срок от 3 /три/ години.
 (3) Председателят и всеки от членовете на Комисията по етика може да бъде преизбира н за не повече от 3 / три / последователни мандата.
(4) Ч леновете на Комисията по етика имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им.
 (5) Членовете на Комисията по етика са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.
 Чл. 23. (1) Комисията по етика се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално - етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър - фармацевт".
 (2) Комисията по етика изготвя проект на Кодекс за професионална етика на магистър - фармацевта.
 (3) Комисията по етика се произнася и по искане на УС на БФС, УС на РФК и съответните регионални комисии по етика и качество.
 (4) Комисията по етика оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.
 (5) Заседанията на комисията по етика са закрити. На заседанията се канят заинтересованите страни.
 (6) Комисията по етика приема своите решения с обикновено мнозинство от членов ете си.
 (7) Комисията по етика приема правилник и осъществява дейността си съгласно него.

5. Комисия по качество на БФС

Чл. 24. (1) Конгресът на БФС избира Председател и 6 / шест / членове на Комисия по к ачество.
 (2) Председателят и членовете на Комисията по качество се избират за срок от 3 /три/ години.
 Председателят на Комисията може да получава възнаграждение за дейността си, което се определя от УС на БФС.
 (3) Председателят и всеки от членовете може да бъде преизбиран за не повече от 3 /три/ последователни мандата.
 (4) Членовете на Комисията по качество имат права и задължения, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите помежду им п о изрично решение на комисията.
 (5) Членовете на Комисията по каче ство са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на БФС и неговите членове.
 Чл. 25. (1) Правомощия на Комисията по качество:
1. разработва и контролира прилагането на правилата за добр а фармацевтичн а практик а , утвърдени п о реда на чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите;
 2. работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър - фармацевт";
 3. разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на м агистър - фармацевтите. Обобщава постъпилите от регионалните фармацевтични колегии годишни отчети за проведените на територията на съответната РФК форми на продължаващо обучение и контролира изпълнението от членовете на БФС на задължението за участие във фор ми на продължаващо обучение съгласно Правила за провеждане на продължаващо то обучение , приети от УС на БФС ;
 4. организира провеждането на квалификационни курсове за магистър - фармацевти;
 5. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни акт ове в областта на фармацията.     
 (2)
Заседанията на Комисията по качеството са открити.
 (3) Комисията по качество приема своите р ешения с обикновено мнозинство.
 (4) Комисията по качество приема правилник и осъществява дейността си съгласно него.
 

6. Експертни комисии на БФС


Чл. 26. (1) Експертните комисии могат да се създават, при необходимост, с решение на УС.
 (2) Експертните комисии, се състоят от експерти, специалисти в дадена област и могат да бъдат от състав от не повече от 5 /пет/ члена, от които един е пр едседател.
 Чл. 27. (1) Права и задължения на Експертните комисии:
  1. дават експертни становища при поискване от страна на Управителния съвет, контролната комисия, комисията по етика и комисията по качество;
  2. дават експертни становища по проекти на норма тивни актове в областта на фармацията;
  3. дават предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-
фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.
 (2) Заседанията на Експертните комисии са закрити.
 (3) Резултатите о т дейността на Експертните комисии се представят писмено на Управителния съвет.
 (4) Експертната комисия приема своите решения с квалифицирано мнозинство. При несъгласие по разглеждания въпрос, членът на Експертната комисия подписва с особено мнение.

7. Общи разпоредби, касаещи членовете на органите на БФС
Избор и освобождаване от длъжност


 Чл. 28. (1). Председателя, заместник - председателите и главния секретар на УС на БФС, както и председателя на Контролна комисия на БФС, председателя на Комисия по етика на БФС и председателя на Комисия по качество на БФС , се избират или преизбират от Конгреса на БФС чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Конгреса.
 (2) Избран е кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъ стващите членове на конгреса. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател, зам. председатели и главен секретар на УС , председател на Контролна комисия на БФС, председател на Комисия по етика на БФС или председател на Ко мисия по качество на БФС не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най - много гласове. Избран е ка ндидат ът получил повече гласове.
 (3) Членовете на УС, с изключение на председателя, зам. пре дседателите и главния секретар, се избират с тайно гласуване. Избрани членове са първите 11 / единадесет / получили най - много гласове.
 (4) Членовете на Контролната комисия се избират с тайно гласуване. Избрани членове са първите 4 /четирима/ получили най-много гласове.
 (5) Членовете на Комисия по етика се избират с тайно гласуване. Избрани членове са първите 6 /шестима/ получили най - много гл асове.
 (6) Членовете на Комисия по качество се избират с тайно гласуване. Избрани членове са първите 6 /шестима/ получили най-много гласове.
 (7) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните ръководни органи на БФС или на РФК на БФС с изключение на последните три месеца от мандата му, когато се провеждат конгреси и общи събрания за избор на нови членове на постоянните органи на БФС и на РФК на БФС:
 1. Управителен съвет;
 2. Контролна комисия;
 3. Комисия по етика;
 4. Комисия по качество;
 5. Комисия по етика и качество.
 (8) За членове на Управителния съвет, Контролната комисия, Комисията по етика и Комисията по качество на БФС и в органите на регионалните фармацевтични колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. (9) Мандатът на лице, избрано в централен ръководен орган се прекратява:
 1. по молба на лицето, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до УС;
 2. със смъртта на лицето;
 3. при трайна невъзможност на лицето да изпълнява задъ лженията си, за които е избрано;
 4. при констатиране на обстоятелства, несъ вместими с дейността му.
 (10) В случай на намаляване числеността на централен ръководен орган, поради отпадане на член от състава му, съставът се попълва до края на мандата със следващия канди д ат, избран и получил от Конгреса най - много гласове.
 (11) При провеждане на избор за попълване на овакантена длъжност преди изтичане на мандата или в случаите по ал. 10, избрания кандидат довършва текущия мандат на члена, когото замества.
 (12) Кандидатите за председател на УС на БФС , председател на контролната комисия на БФС, председател на комисия та по качество на БФС и председател на комисията по етика на БФС обявяват кандидатурата и програмат а си за управление не по - късно от 14 дни преди провеждане на Конгреса чрез контролната комисия на БФС . Кандидатурите и програмите се обявяват на интернет стр аницата на БФС. След изтичане на посочения срок, не могат да се приемат нови кандидатури и Конгресът на БФС не ги разглежда . При липса на кандидати за заемане на съответната длъжност в срок до 14 дни преди провеждане на заседанието на Конгреса на БФС, кандидатури и програми могат да се п редлагат на заседанието на Конгреса

Конфликт на интереси

Чл. 29. (1)
Членовете на централните органи на БФС не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:
 1. самите тях;
 2. техните съпруг или съпруга;
 3 . роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;
 4. лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители;
 5. лица , спрямо които се намират в трудови правоотношения или други дого ворни взаимоотношения;
 6. свързани лица по смисъла на Търговския закон.
 (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато член на централен ръководен орган на БФС има личен финансов интерес от вземаното решение.
 (3) Главният секретар на УС на БФС не може да работи по трудово или друго правоотношение на друго място, както и да извършва консултантски услуги в областите на фармацевтичния сектор или да участва в управителни или контролни органи на търговски субекти от фармацевтичния сектор.

следва ->


[ Редактирано неделя 31 юли 2016 - 08:28:02 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
петък 29 юли 2016 - 06:42:44


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif

ЛИНК width="600" colorscheme="">

________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
admin
неделя 31 юли 2016 - 08:14:17
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
Продължение ->


Раздел IІ.
Регионални фармацевтични колегии
 

Чл. 30. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно Приложение No 1 към този Устав.
 (2) Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър - фармацевти.
 Чл. 31. (1) Органите на регионалните фармацевтични колегии, техният състав, конституиране и правомощия, както и правилата за работа и вземане на решения, се определят в уставите на съответните колегии в съответствие със Закона за съ словната организация на магистър - фармацевтите и Уставa на БФС.
 (2) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия разглежда и взема решения само по въпроси, предварително обявени и приети в дневния ред. Въпроси, които не са включени в обявения в пок аната дневен ред, могат да се обсъждат и по тях да се вземат решения, само ако 2/3 от членовете на РФК съгласно регистъра са съгласни те да бъдат включени в дневния ред.
 Общото събрание на Колегията може да бъде проведено и неприсъствено чрез гласуване с електронен подпис от членовете с право на глас по предварително обявен дневен ред с проект на решения. В поканата за общото събрание се определя деня и времето през което членовете могат да изразят по електронен път вота си с „да”, „против” и „въздържал се”. За решенията взети неприсъствено се изготвя протокол от Управителния съвет на Колегията с приложен към него списък на участвалите членове, а електронните изявления се съхраняват на магнитен носител. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено изрично.
 (3) Членовете на общото събрание могат да упълномощават с писмено пълномощно друг член да ги представлява на заседанието на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член на РФК на БФС , а при РФК с повече от 30 0 члена – не повече от петима член ове на РФК на БФС.
 (4) При провеждане на заседание на Управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия за присъстващо се сч ита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, позволяваща установяването на самоличността му и участието му в обсъждането и вземането на решения.
 Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. При необходимост Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание (неприсъствено), ако протоколът за  взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове до 7 /седем/ работни дни от провеждане на заседанието.
 (5) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 могат да се създават експертни комисии или да се привличат експерти по решение на УС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 Раздел I. Членство

Чл. 32. (1) Членството в БФС е пълноправно, доброволно и почетно.
 1. Пълноправно членство – притежава магистър - фармацевт, кой то упражнява дейност като такъв;
 2 . Доброволно членство – притежава магистър - фармацевт, който има диплома, но н е упражнява дейност като такъв. Членуващите доброволно магистър-фармацевти имат същите права и задължения както останалите, включително относно заплащането на членски внос ;
 3 . Почетно членство – притежава лице, което има особени заслуги към фармацията в България и е удостоено с подобно членство с решение на УС на Б ФС.
 (2) Членството в БФС възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия :
 1. По ал. 1, т. 1 на територията на която магистър - фармацевтът упражнява дейността си ;
 2. По ал. 1, т. 2 за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си, или упражнява дейност извън територията на Република България – по постоянен адрес на територията на Република България.
 (3) Вписването в регистъра се извършва от РФК, след подаване на заявление от магистър - фармацевта.
 (4) Всеки правоспособен магистър - фармацевт, който приема правилата на този Устав може да подаде заявление до Управителния съвет на РФК, което задължите лно съдържа следната информация :
 1. трите имена;
 2. единния граждански номер, съответно личният номер – за чужденец;
 3. месторождението, г ражданството на лицето и адреса по местоживеене и месторабота.
 (5) Към заявлението за вписване се прилагат:
 1. диплома за завършено висше образование с придобита образователно - квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Ф армация" и професионална квалификация "магистър - фармацевт";
 2. документ за придобита специалност или за научна степен – при наличие на такива;
 3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
 4. извлечение от регистъра за наложено наказание – пр и подновяване на членството;
 5. свидетелство за съдимост;
 6. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната – за чужди граждани.
 (6) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска п рофесия и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването, както и документи за премината проверка на познания по български език по реда на чл.89, ал.4 от Закона за признаване на професионални квалификации.
 (7) Чуждите граждани, извън тези по ал. 6 , прилагат към заявлението за вписване и следните документи: удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и удостоверение за признаване на специализация при наличие на такава, издадени от органа по признаването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето, документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3 , т.1 от Закона за здравето, както и документ за липса на наложени наказания и професионална репутация, издаден от професионална съсловна организация в дъ р жавата, в която са упражнявали професия като магистър - фармацевт.
 Чл. 33. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява наличието на изискванията за вписване на магистър - фармацевта в колегията.
 (2) При съответствие с изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14 /четиринадесет/ дневен ср ок от подаването на документите.
 (3) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в 14 /четиринадесет/ дневен срок.
 (4) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия се прави при:
 1. неспазване на изис кванията на закона и този устав;
 2. заличаване на лицето от регистъра на регионална фармацевтична колегия
– за срока на наказанието или, ако има неплатени задължения към регионална фармацевтична колегия, за удостоверяването, на което лицето представя удостоверение от регионалната колегия, в която е членувал.
 (5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва в 7 /седем/ дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на БФС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
  Чл. 34. (1) В регистъра на регионалната фармацевтична колегия се вписват следните обстоятелства:
 1. трит е имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
 2. адрес а по местоживеене и месторабота;
 3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от про фесионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър - фармацевт";
 4. специалността, научната степен - номер и дата на дипломата ;
 5. наложените наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите;
 6. уникалния и дентификационен номер (УИН) на магистър - фармацевта от националния регистър на магистър - фармацевтите.
 7. други обстоятелства ;
 8. м агистър - фармацевт, практикуващ постоянно на територията на повече от една РФК, подава заявление за вписване и членува в колеги ята по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай магистър - фармацевтът подава лично в колегиите, които са следващо място на работа, уведомление за работа на територията на съответната РФК, прид ружено от документите по чл. 32, ал. 5, т. 1–5, както и служебна бележка, че е уведомена РФК, където членува, че магистър - фармацевта ще рабо ти на територията на друга РФК;
 9. При промяна на местоработата от района на една РФК в друга, без членството да е прекъсвано, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявлението от лицето.
 (2) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 в 10 - дневен срок от настъпване на съответната промя на.
 (3) Председателят на управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява в 10 - дневен срок управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра й.

Чл. 35 . Членовете на БФС имат право:
 1. да избират и да бъдат избирани в централните и регионалните органи на БФС;
 2. да се ползват от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ за сключване на договори за предоставяне на фармацевтични услуги;
 3. да бъдат информирани за дейността на БФС;
 4. да правят предложения, искания, възражения , протести и др. пред всички органи на БФС във връзка с дейността на Съюза;
 5. на материална помощ съгласно настоящия Устав в случаи на прекратяване на трудовите и гражданските им правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър - фармацевт ", на загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата им в случай на смърт;
 6. да ползват помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;
 7. на достъп до информацията, вписана в регистъра.
 Чл. 36. Членовете на БФС са длъжни да:
 1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
 2. спазват правилата за добр а фармацевтичн а практик а ; 3. спазват Устава на БФС, Устава на регионалната фармацев тична колегия и решенията на органите на Съюза;
 4. съдействат за постигане целите на БФС;
 5. уведомяват управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членуват, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване;
 6. плащат редовн о членския си внос.
 Чл. 37. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, са длъжни да спазват правилата за п рофесионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър - фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.

Раздел IIІ.
 Прекратяване на членството. Изключване на член

 Чл. 38. (1). Членството на магистър - фармацевт в БФС се прекратява:
 1. при настъпване на смърт или поставяне под запрещение на магистър - фармацевта;
 2. при заличаване от регистъра, за времето на заличаването;
 3. при лишаване от правото да упражнява професията с и – за времето на лишаването;
 4. по негово желание с молба, отправена до управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в чийто регистър е вписан, когато преустанови упражняването на професията си;
 5 . при загубване на членствените си права от К олегията при забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от три месеца , УС на РФК е длъжен да го отпише от регистъра на РФК със статут загубил права ;
 6. ако не отговаря на условията за вписване в регистъра на членовете на БФС по смисъла на закона и устава.
 (2) По искане на член на к олегията, който пребивава повече от три месеца в чужбина, членството му в колегията може да бъде спряно с решение на УС на РФК , като до възстановяването на членствените му права същият не д ължи заплащане на член ски внос.
 (3) За възстановяване на членствените права в случаите на прекратяване по ал. 1 , т. 2 – 5 и ал. 2 се подава ново заявление, свидетелство за съдимост в оригинал и актуален документ за трудов стаж. В случаите на прекратяване по ал. 1 , т. 5 се представя и доказателство за внесения членски внос, който е бил дължим при изключването на члена на колегията. Лицата, които не са упражнявали професията и не са работили като магистър - фармацевт през времето през което не са били членове на к олегията, представя т и декларация за това обстоятелство като посочват и съответния период.
 (4) В седемд невен срок от прекратяване или възстановяване на членството, УС на РФК уведомява МЗ, РЗИ , РЗОК и работодатели на магистър - фармацевта. Раздел IV. Имущество. Набиране и разходване на средства Чл. 39 . Имуществото на Българския фармацевтичен съюз се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължен ия, служещи за постигане на неговите цели.
 Чл. 40. Имуществото на Съюза се набира от:
 1. членск и внос – встъпителен и месечен;
 2. наложени глоби по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
 3. постъпления от печатни издания;
 4. да рения и завещания;
 5. други.
 Чл. 41. (1) Встъпителният членски внос за БФС е в размер на 20 /двадесет/ лева, от които 30% /тридесет процента/ се превеждат по сметката на УС на БФС.
 (2) Месечният членски внос е в размер на не по-малко от 10 /десет/ лева, като сумата от 5 /пет/ лева месечно за всеки свой член съгласно Националния електронен регистър по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и в съответствие с ал.4, регионалните фармацевтични колегии превеж дат по сметка на УС на БФС, а останалата част остава на разположение на съответната РФК.
 (3) Р егионалните фармацевтични колегии определят окончателния размер на месечния членския внос, като се съобразяват с разпоредбите на предходната алинея. Членският вно с се дължи от членовете до 10 - то число на текущия месец.
 (4) Магистър - фармацевтите пенсионери без допълнителни доходи, безработните магистър - фармацевти и тези с трайна не работо способност , включително в отпуск за раждане и отглеждане на деца, могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната регионална фармацевтична колегия.
 (5) Управителните съвети на регионалните фармацевтични колегии организират събирането на членския внос и внасят съответните с уми по сметката на УС на БФС четири пъти годишно – до края на месеца, следващ съответното тримесечие . Отчисленията към УС на БФС се определят по броя на членовете на РФК на БФС според Националния електронен регистър к ъм края на съответния месец.
 (6) Конгресът приема правила за набиране и разходване на средствата на БФС.
 (7) Освобождават се от членски внос магистър - фармацевти по майчинство, за една година от ме сеца на раждането, ако представят копие от акта за раждане на УС на РФК, където членуват.
 (8) Освобождават се от членски внос магистър - фармацевти живеещи извън България, ако внесат документи в РФК, от които е видно че членуват и внасят членски внос във фар мацевтичната организация на съответната държава на пребиваване.Г

следва ->
[ Редактирано петък 16 септември 2016 - 19:45:45 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
неделя 31 юли 2016 - 12:36:34
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956
продължение ->


ГЛАВА ПЕТА НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 Чл. 42. Магистър - фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
 1. неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър - фармацевта;
 2. неспазване на правилата за добри фармацевтични практики;
 3. неспазване на Устава .
 Чл. 43.
 (1) Нарушенията се установяват с акт за констатирано нарушение.
 (2) Актовете по ал. 1 се със тавят от най - малко двама членове на Комисията по етика и качество към съответната регионална фармацевтична колегия.
 (3) Наказателните постановления се издават от председателя на Управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия след становище на съо тветната регионална комисия по ал. 2.
 (4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.
 Чл. 44.
 (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 (2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на съответната регионална фармацевтична колегия.    Чл. 45. Налагането на наказанията по чл. 38 от ЗСОМФ не отменя търсенето на наказателна, гражданска ил и дисциплинарна отговорност на нарушителя.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

§ 1.
 (1) В срок до шест месеца от приемането на настоящия Устав, съответно приемането за член на БФС, на всеки магистър - фармацевт, се издава членска карта.
 (2) Членската карта се и здава от Управителния съвет на БФС, като в същата се съдържа информация за статута на носителя.
 (3) Правилата з а издаване, преиздаване и др., свързани с членската карта и статута на член на БФС, носител на членската карта, се уреждат с решение на УС на БФС.
 § 2.
 (1) До приемането на уставите си РФК прилагат съответно правилата на настоящия устав .
 (2) Разпоредбите в уставите по предходната алинея относно състава на управителните им органи и броя на членовете в тях следва да съответстват на вече взетите решения з а това от учредителните събрания на РФК.
 § 3. За неуредените с нас тоящия Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство, а нерегламентираните въпроси се уреждат с решения на Конгреса на Съюза или на Управителния съвет на БФС .
 § 4. Настоящия т устав влиза в сила от датата на приемането му от Конгреса на БФС и се публикува на интернет страницата на БФС в срок от 7 /седем/ работни дни след приемането му. Препис от него, носещ подписа на председателя на УС на БФС и на главния секретар на УС на БФ С, се изпраща до всяка регионална фармацевтична колегия н а БФС. Настоящият устав е приет на Учредителния Конгрес на Български фармацевтичен съюз, изменен и допълнен от Третия, Четвъртия и Петия Конгрес на Български фармацевтичен съюз, при спазване разпоредбите на Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите

[ Редактирано неделя 31 юли 2016 - 12:40:11 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
неделя 31 юли 2016 - 22:59:06


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0879 сек., 0.0148 от тях за заявки.