Здравей

Потребител:

Парола:
Помни ме

[ ]
[ ]
[ ]
Новини 2020

ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 


Търси PHARMABG.NETОнлайн

Гости: 7, Регистрирани: 0 ...

най-много онлайн: 171
(Регистрирани: 0, Гости: 171) на 27 авг : 22:00

Регистрирани: 215
Най-новият регистриран: pharmabg

Форуми

PHARMABG.NET :: Форуми :: Подкатегории :: БФС
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Проект за изменение на Наредба 28
Редактори: admin , salvia, иван, Post to Facebook, pharmabg
Автор Отговор
admin
понеделник 07 август 2017 - 12:26:50
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956ПРОЕКТ   

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

 ( обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г. и бр. 24 от 3017 г.)

  § 1. В чл. 2, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „който има за цел да обознач и вида на здравното заведение и не представлява реклама“

 § 2. В Раздел I се създава чл. 9а:
  „Чл. 9а. Дейността на аптеките се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ).

  “ § 3. Член 11 се изменя така:
 „ Чл. 11.
           (1) За получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти заявителите подават в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата по предложение на експертния съвет по чл. 17б от ЗЛПХМ.
            (2) За получаване на разрешение за разкриване на аптека за задоволяване на собствените нужди ръководителите на лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 от ЗЛПХМ подават в ИАЛ заявление по образец, утвърде н от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата по предложение на експертния съвет по чл. 17б от ЗЛПХМ.“

 § 4. В чл. 30, ал. 1 думите „персонала на “се заменят с „фармацевтите в“.
 
 § 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашият текст става ал. 1 и в него:
       а) точка 3 се изменя така : „3. копия от документите за правоспособност и от трудовите договори с работещите в аптеката лица, както и съответните уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда. “ ;   
      б) точка 6 се отменя.
 2 . Създава се ал . 2 :
     „(2) Членството на магистър-фармацевтите от персонала на аптеката в Български фармацевтичен съюз се удостоверява при проверка чрез представяне на професионална карта на магистър-фармацевта, издадена от Българския фармацевтичен съюз и/или чрез справка в националния електронен регистър по чл. 5, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите.“

 § 6. Член 32а се отменя.

 § 7. Членове 37б и 37в се отменя т .

 § 8. Приложение No 7 към чл. 11 се отменя.
 
 § 9. Приложение No 15 към чл. 37 в, ал. 3 се отменя.
[ Редактирано понеделник 07 август 2017 - 12:43:39 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
Post to Facebook
понеделник 07 август 2017 - 12:29:55


Регистриран потребител #500
Регистриран: сряда 21 септември 2011 - 06:43:20
съобщения: 187

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif________________________________
__________________________________
Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!
Най-отгоре
admin
понеделник 07 август 2017 - 19:19:34
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956

Правила за добра аптечна практика_2016.pdf

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
петък 06 октомври 2017 - 21:42:16
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


СПРАВКА
за отразяване на становищата , получени след обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти1.Български фармацевтичен съюз 


 УС на БФС счита, че изготвеният проект е в съответствие с действащото законодателство, неговите цели и съдържание отговарят на необходимостта от регулиране на обществените отношения с предмет дейности по търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки, разкрити в болнични лечебните заведения и с пряк достъп до населението.
 Проектът е съобразен с изискванията на Закона за нормативните актове и надлежно е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. По същество, промяната относно целта за поставяне на надпис „аптека“ на здравните заведения е навременна
  В УС на БФС има множество сигнали и оплаквания от магистър-фармацевти, че органите на общините изискват съгласуване на посочените надписи с изискванията на съответните общински съвети за проектиране и поставяне на рекламни съоръжения. Предложението цели да се преустанови съществуващата за общините неяснота  относно предназначението на посочените табели.
 С проекта се премахва и празнотата, относно уредбата на аптеките, които са получили разрешение за дейност по чл. 222, ал. 1 от ЗЛПХМ и не се стопанисват от лечебни заведения.
 Към настоящия момент, според чл. 33а от Наредба No 28, дейността на аптеките на лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5, т. 3 от Закона за съсловнат а организация на магистър - фармацевтите (ЗСОМФ).
 Посочената разпоредба е в раздел IV на Наредба No 28 и се отнася само за аптеките, открити в лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 от ЗЛПХМ. Същевременно, законовата делегация за издаване на Правилата за добра фармацевтична практика е уредена в чл. 5, т. 3 от ЗСОМФ, като предметния им обхват не е ограничен само до аптеки, открити в лечебни заведения.
 Правилата за добра фармацевтична практика съдържат правила за поведение, чийто адресат са магистър-фармацевтите, членове на БФС и които гарантират безопасността и качеството при обслужване на пациентите.
 Липсата на изисквания към дейността на аптеките, които не са към лечебни заведения, поставя пациентите на тези аптеки в режим на по-ниска степен на обезпеченост от гледна точка на изисквания за добра фармацевтична грижа и качество.
 С промените в наредбата се преодолява тази празнота.
 Проектът предлага отмяна на Приложение No 7 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата, като то да бъде разработено по изцяло нов начин, с което се цели по-голяма яснота в заявените обстоятелства, облекчаване на процеса на промяната му и намаляване на административната тежест за заявителя.
 Измененията и допълненията в разпоредбите на чл. 32 и чл. 32а са свързани с промените в реда и начина на водене на регистъра на магистър-фармацевтите по реда на ЗСОМФ от страна на съсловната организация. Към момента БФС е издал на над 90% от всички свои членове професионална карта за членство, като същевременно поддържа и актуализира национален електронен регистър на членовете, до който контролните органи имат достъп чрез интернет.
 Проектът няма да има отражение върху финансовата обезпеченост на дейността на аптеките, нито към публичната бюджетна рамка. Проектът няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, бюджета на МЗ/НЗОК и дейностите на търговците на дребно, като не налага извършването на инвестиции в персонал и оборудване.

Становище - приема се

2. Инициативен комитет от магистър-фармацевти, членове на БФС

 Най-силно влияние от предложения проект има § 2, а именно въвеждането в сила на Правилата за добра фармацевтична практика (ДФП). Мотивите към наредбата ясно заявяват искане за преодоляване на празнотата относно регламентирането им в аптеките. Ето защо искаме да поставим въпроса направен ли е анализ на разходите от страна на търговците на дребно – аптеките за въвеждане на тези правила?
 Направена ли е оценка на въздействието, което в този случай, освен на частни субекти, би рефлектирало и върху бюджетните такива?
 Правилата за ДФП от пожелателни вече стават задължителни. Това води след себе си до последствия, които биха рефлектирали върху цялостната дейност на аптеката. В това число персонал, бюджет, помещения, изпълнение на дейностите.
 И ако правителството прие Закона за движение по пътищата, обещавайки инвестиции в камери по транспорта със същественото основание, че дори и един човешки живот е важен, то МЗ помисли ли по въпроса, колко болни хора ще останат без лечение, принуждавайки много малки аптеки в отдалечени райони да обявят фалит?
 Друг важен момент е, че контролът по спазване на наредбата се осъществява от МЗ и ИАЛ, а спазването на Правилата за ДФП досега се контролираха от Комисията по качество на БФС, т.е. това е под контрола на съсловната организация и съобразно ЗСОМФ.
 Въпросът е кой ще контролира спазването на Правилата за ДФП от тук насетне? Ако спазването и прилагането на разпоредбите на дадена наредба се контролират косвено, чрез периодичните избори за конституирането на Парламент, то как ще се гарантира контролът върху изменението на подобни правила, внедрени в подзаконов нормативен акт от самодостатъчна организация, каквато се явява и професионалния съюз – съсловна организация на магистър-фармацевтите. Защото освен по начините и изискването за работа на магистър-фармацевтите, чрез тези Правила се вменяват значителни разходи за собствениците на аптеки, нито пряко поради ограничението за професионална принадлежност. Ако законотворецът, в случая МЗ, не може да гарантира тези граждански права на собствениците на аптеки, то тук е моментът МЗ да наложи рестрикции относно собствеността на аптеките по подобие на унгарския модел. Трябва изначално да се въведат правила, които само експерти (фармацевти) да определят, с цел гарантиране здравето на нацията, както повеляват и решенията на Съда на е вропейските общности по обединени дела С - 171/07 и С - 172/07 и по дело С - 531/06, определяйки, че фармацевтичните услуги, подобно на здравните услуги, попадат в обхвата на чл. 152 от ДЕО (отм.) и чл. 168 от ДФЕС на ЕС и е необходимо да се отчете първостепенна та компетентност в тази област на държавите - членки.
 Всъщност в чл. 168 от ДФЕС ясно се постановява:
 „Действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите - членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Отговорностите на държавите - членки включват управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и разпределянето на ресурсите, които са им предоставени“. Следователно, необходимо е да се признава и спазва първостепенната компетентност на страните - членки по въпросите, засягащи регулацията на отношенията по отпускане на лекарствени продукти.
 Този принцип задължително трябва да се спазва, с оглед преследването на най-важната задача, а именно – защитата на гражданите и тяхното здраве, включително при въвеждане на уредба, която гарантира управляемост и предвидимост в системата на търговията на дребно с лекарствени продукти.
 В Решение по дела С - 570/07 и С - 571/07, Съдът на ЕО отново изрично допус ка въвеждане с национална уредба на ограничения върху издаването на разрешения за създаването на нови аптеки.
 Следва да се посочи опитът на други държави членки на ЕС, които след въвеждане на либерализация на търговията на дребно с лекарствени продукти, въведоха ограничения в окрупняването на търговията на дребно.
 В Унгария уредбата претърпя именно подобно развитие

 Становище -не се приема
 Мотиви:
 Разпоредбата на § 2 има за цел единствено да създаде последователност на правно – техническия подход в уредбата относно болничните аптеки и останалите аптеки, в които се осъществява търговия на дребно с лекарствени продукти.
 Към настоящия момент, чл. 33а о т Наредба No 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, изрично пояснява, че дейността на аптеките на лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика , приети съгласно чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър - фармацев тите (ЗСОМФ). Такава разпоредба липсва относно аптеките, които не са болнични.
 Това създава правна непрецизност, която се преодолява с настоящия текст на § 2. Разпоредбата не води никакви промени в сега съществуващата правна уредба. Законово действащ принц ип е, че членовете на Българския фармацевтичен съюз са длъжни да спазват правилата за добра фармацевтична практика като носят отговорност за тяхното неспазване (порицание; глоба в размер от една до пет минимални работни заплати; заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години – налагани от съсловната организация).
 Това изрично е прогласено в чл. 35, т. 2, чл. 37, т. 2 и чл. 38 от Закона за съсловната организация на магистър -фармацевтите. Други лица нямат правомощия да установяват и санкционират нарушения на правилата за добра фармацевтична практика.
 Разпоредбата на § 2 не е свързана с никакви финансови средства за аптеките. Тя има единствено декларативно действие и напомня за необходимостта от спазване на действащите изисквания на Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите.3. Сдружение с нестопанска цел „Експерти за просперитет на гражданското общество“

Най-съществено влияние от предложения проект има § 2, а именно въвеждането в сила на Правилата за добра фармацевтична практика (ДФП).
 Мотивите към наредбата ясно заявяват искане за преодоляване на празнота, относно уредбата й в аптеките. Към мотивите е добре да видим анализа на МЗ за разходите от страна на търговците на дребно – аптеките, за въвеждане на тези правила; в едно с оценка на въздействието върху бюджетни разпоредители на местно ниво каквито са общинските аптеки – знаем, че местния бюджет се събира по места, но се разпределя централно.
 Правилата за ДФП от пожелателни вече стават зад ължителни. Това, след себе си води до последствия, които биха рефлектирали върху цялостната дейност на аптеката. В това число подсигуряване спазването на тези правила по отношение на персонал, помещения, облекло, обзавеждане и оборудване.
 Друг важен момент е, че контрол по спазване на наредбата се осъществява от МЗ и ИАЛ, а спазването на Правилата за ДФП до сега се контролираше от Комисията по качество на БФС. Кой ще контролира спазването на Правилата за ДФП от сега нататък?
 Ако спазването и прилагането на разпоредбите на дадена наредба се контролират косвено, чрез парламентарните избори , то как ще се гарантира контрола върху изменението на подобни правила внедрени в подзаконов нормативен акт от съсловна организация, каквато е БФС?
 Защото освен по начините и изискването за работа на магистър-фармацевтите, чрез тези Правила се вменяват значителни разходи за собствениците на аптеки, които не могат да влияят нито косвено, чрез парламентарни избори, нито пряко поради ограничението за професионална принадлежност.
 Ако законодателят, в случая МЗ, не може да гарантира тези граждански права на собствениците на аптеки, то тук е моментът МЗ рестриктивно да ограничи собствеността на аптеките по подобие на унгарския модел.
 Така изначално да се въведат правила, които само експерти (фармацевти) да определят с цел гарантиране здравето на нацията, както повеляват и решенията на Съда на европейските общности по обединени дела С - 171/07 и С - 172/07 и по дело С - 531/06 определяйки, че фармацевтичните услуги, подобно на здравните услуги, попадат в обхвата на член 152 от ДЕО (отм.) и чл. 168 от ДФЕС на ЕС и е необходимо да се отчете първостепенната компетентност в тази област на държавите-членки. 
 Всъщност в чл. 168 от ДФЕС ясно се постановява:
 „Действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите-членки що се отнася до определянето на тяхната здравна политика, както и в организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Отговорностите на държавите-членки включват управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и разпределянето на ресурсите, които са им предоставени“.           
 Следователно, необходимо е да се признава и спазва първостепенната компетентност на страните-членки по въпросите, засягащи регулацията на отношенията по отпускане на лекарствени продукти. Този принцип следва да се счита не само за уместен, но и за необходим и съразмерен при преследването на най-важната задача, а именно, защитата на гражданите и тяхното здраве, включително при въвеждане на уредба, която гарантира управляемост и предвидимост в системата на търговията на дребно с лекарствени продукти.
 В Решение по дела С - 570/07 и С - 571/07, Съдът на ЕО отново изрично допуска въвеждане с национална уредба на ограничения върху издаването на разрешения за създаването на нови аптеки.
 Следва да се посочи опитът на други държави членки на ЕС, които след въвеждане на либерализация на търговията на дребно с лекарствени продукти, въведоха ограничения в окрупняването на търговията на дребно. В Унгария уредбата претърпя именно подобно развитие.
 Справка Доклад на унгарското правителство до Унгарския парламент по практическото прилагане на правилата относно откриването на аптеки за периода 1 януари 2011 г. – 1 юли 2014 г.


 Становище - не се приема
 Мотиви:
 Разпоредбата на § 2 има за цел единствено да създаде последователност на правно – техническия подход в уредбата относно болничните аптеки и останалите аптеки, в които се осъществява търговия на дребно с лекарствени продукти. Към настоящия момент, чл. 33а о т Наредба No 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, изрично пояснява, че дейността на аптеките на лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика , приети съгласно чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър - фармацев тите (ЗСОМФ). Такава разпоредба липсва относно аптеките, които не са болнични. Това създава правна непрецизност, която се преодолява с настоящия текст на § 2. Разпоредбата не води никакви промени в сега съществуващата правна уредба. Законово действащ принц ип е, че членовете на Българския фармацевтичен съюз са длъжни да спазват правилата за добра фармацевтична практика като носят отговорност за тяхното неспазване (порицание; глоба в размер от една до пет минимални работни заплати; заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години – налагани от съсловната организация). Това изрично е прогласено в чл. 35, т. 2, чл. 37, т. 2 и чл. 38 от Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите. Други лица нямат правомощия да установяват и санкционират нарушения на правилата за добра фармацевтична практика.
 Разпоредбата на § 2 не е свързана с никакви финансови средства за аптеките. Тя има единствено декларативно действие и напомня за необходимостта от спазване на действащите изисквания на Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите.
 Предложението за ограничаване на собствеността върху аптеките не е предмет на наредбата и противоречи на принципа на свободната стопанска инициатива.


4. Национална аптечна камара

Сегашен текст:
Чл. 49.(Нов – ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание се съхраняват на ха ртиен носител в аптеката или дрогерията за срок 5 години.
Предлагаме след думата „хартиен“ да се добави „или електронен“, като текста се измени по следния начин:
Чл. 49. Заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарск о предписание се съхраняват на хартиен или електронен носител в аптеката или дрогерията за срок 5 години.
Мотиви:
Предвид цялостната концепция за електронна търговия, Държавната политика за цифровизация и преминаването към електронно здравеопазване генерирането на хартиени заявки и репорти от изцяло електронни системи, каквито са софтуерите за интернет търговия с лекарствени продукти е алогично. Към прага на очакваното преминаване към електронни рецепти, електронно пациентско досие и подобряване на обслужването на пациентите административно и икономическо по-разумно е регистърът по смисъла на чл. 49 от наредбата да се поддържа в електронен или хартиен вид.


Становище - приема се
Мотиви:
 
Предложението ще доведе до увеличаване на възможностите за аптеките или дрогериите , да съхраняват заявките и потвържденията за отпускане по интернет на лекарствени продукти без лекарско предписание по избор или на хартия или на електронен носител.

[ Редактирано събота 07 октомври 2017 - 09:37:49 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
петък 06 октомври 2017 - 23:51:11
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956

Добави коментар към горната статия ^ bv.gif_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
admin
събота 07 октомври 2017 - 09:55:25
admin=salvia.... моите мнения са си мои лични


Регистриран потребител #1
Регистриран: четвъртък 20 ноември 2008 - 21:27:53
съобщения: 2956


МОТИВИ
по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.)


Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на по- голяма яснота относно дейността на търговците на дребно с лекарствени продукти, повишаване качеството на услугите, предоставяни от аптеките, гарантиране безопасността на пациентите, както и на служителите от аптеките на лечебните заведения.
 На първо място, съществуващото изискване за поставяне на надпис „аптека“ има за цел да запознае пациентите и да обозначи вида на здравното заведение. Същото няма за цел рекламна дейност. С предложението се цели да се преустанови съществуващата за общините неяснота, относно предназначението на посочените табели. На следващо място, с въвеждането на нова разпоредба се посочва, че дейността на аптеките се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика. Съгласно досегашния ред такова изискване съществуваше единствено за аптеките към лечебните заведения. С посоченото нововъведение се цели преодоляване на празнотата, относно уредбата на аптеките, които не се стопанисват от лечебните заведения.
 Също така се предлагат промени, с които се облекчава процедурата по получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, както и за получаване на разрешение за разкриване на аптека към лечебните заведения за задоволяване на собствените нужди. С това се цели по-бързото и ефективно обслужване на заявителите на посочените дейности, което ще доведе до намаляване на административната тежест за тях.
 Предлагат се и изменения в наредбата, с които се цели осигуреност на дейността на здравните заведения със съответния квалифициран персонал от медицински специалисти. На следващо място с проекта се предвиждат промени, които да доведат до намаляване на административната тежест, като отпадане на необходимостта Българския фармацевтичен съюз (БФС) да издава хартиени сертификати за удостоверяване на членство на магистър-фармацевт. Съгласно досегашната уредба, във всяка аптека следва да се съхранява копие от документ за правоспособност и членство в БФС, както и копие от удостоверения за посетени курсове за повишаване квалификацията на лицата, работещи в аптеката. Данни за събраните кредитни точки за продължаващо медицинско обучение за всеки магистър-фармацевт, редовен член на БФС са налични публично и в реално време през сайта на организацията. На последно място, се предлага отпадане на разпоредби, касаещи пакетирането, запечатването и описването на лекарствени продукти, предназначени за системно лечение на злокачествени заболявания, от персонала, работещ в аптеката на лечебните заведения. Целта на предложената промяна е да се гарантира безопасността и здравето на всички, които имат досег с посочения вид лекарствени продукти, тъй като същите представляват източник на повишена опасност от заразяване и са канцерогенни, мутагенни и повлияващи репродуктивната способност. С проекта не се изисква разходване на финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвянето на анализ за съответствие с него.[ Редактирано събота 07 октомври 2017 - 09:57:59 ]

_________________________________________

Моля, посетителите да кликнат по един път на рекламата, за да поощрят този сайт!

препоръчано

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Как изобщо бихме могли да притежаваме каквото и да било?
В най-добрият случай сме само временни собственици
на играчките си за кратък отрязък от време.

=======
Най-отгоре
 

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System


Back on top ^'crystalx 1.1' by Joei. Original html theme by Nuvio. This theme also contains code by Wiedhodho.
Време за изпълнение: 0.0551 сек., 0.0114 от тях за заявки.